Aport do zagranicznej spółki osobowej wolny od PIT

Stan faktyczny oraz stanowisko Organu
Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce i ze względu na związek z Polską uznaje się za polskiego rezydenta podatkowego. Wnioskodawca posiada również udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, majątek spółki składa się głównie z nieruchomości położonych na terytorium Polski.
W ramach procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, rozważa on wniesienie posiadanych przez siebie udziałów w spółce z o.o., jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej prawa luksemburskiego.
W zamian za wniesiony aport Wnioskodawca otrzyma udziały emitowane przez spółkę prawa luksemburskiego, zgodnie z prawem luksemburskim, uprawniające Wnioskodawcę do udziałów w zyskach spółki prawa luksemburskiego i stanie się wspólnikiem w tej spółce.
Spółka prawa luksemburskiego nie posiada osobowości prawnej i nie jest podatnikiem podatku dochodowego na gruncie tego prawa. W konsekwencji powyższego spółka prawa luksemburskiego jest podmiotem tzw. transparentnym podatkowo.
Mając na względzie powyższy stan faktyczny Wnioskodawca stwierdził, iż w związku z dokonaniem aportu, w postaci udziałów posiadanych w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, do spółki osobowej prawa luksemburskiego, w zamian za udziały emitowane przez tę spółkę, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy w Polsce.
Uzupełniając opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że przebywa i zamierza przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku, aktualnie przebywa na podstawie wizy i  ubiega się o pozwolenie na pobyt czasowy, jest obywatelem Izraela, jednak powiązania osobiste i gospodarcze obecnie wiążą go przede wszystkim z Polską.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z poglądem Podatnika i wskazał, że wniesienie przez Podatnika aportu w postaci udziałów w polskiej spółce z o.o. do spółki osobowej z siedzibą zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód Podatnika, który będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Teza
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie pozwala na sformułowanie następującej tezy:
„ (…) W myśl art. 13 ust. 1 Konwencji miedzy Rzecząpospolitą Polska a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14.06.1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z pozn. zm.), zyski, osiągnięte przez osobę mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie. Natomiast zyski osiągane przez osobę mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.(art. 13 ust. 4 cyt. umowy).
Natomiast zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
Powyższe oznacza, że w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu w Luksemburgu lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania – art. 13 ust. 4 cyt. umowy), skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce z o.o. do spółki osobowej z siedziba w Luksemburgu skutkuje po stronie Wnioskodawcy zbyciem tych udziałów. Jednakże w świetle art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki niebędącej osobą prawną korzystały będą ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Komentarz

W omawianej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że dla samego faktu powstania przychodu po stronie Podatnika bez znaczenia jest fakt, czy spółka do której wnoszony jest wkład niepieniężny jest spółką polską, czy spółką zagraniczną. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie posłużył się bowiem dla określenia spółki niebędącej osobą prawną nomenklaturą pojęciową  typową dla polskich spółek osobowych, lecz poprzestał na określeniu, iż chodzi o spółkę, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Skoro tak, to nie ma przeszkód aby pod tym pojęciem rozumieć wszelkie spółki zarówno polskie jak i zagraniczne, które nie są podatnikami podatku dochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *