Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. nr DD6.8201.1.2018

Artykuł 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych – takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego. Literalne brzmienie powyższego przepisu od 1 stycznia 2018 r. może prowadzić do wniosków, iż przychód powstaje również w związku z wniesieniem do spółki wkładu pieniężnego. Interpretacja taka jest jednak nieprawidłowa – przepis ten obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne. Uzasadnienie do projektu ustawy (druk sejmowy nr 1878) również wskazuje, iż zmiana treści art. 12 ust. 1 pkt 7 nie miała na celu poszerzenia jego zakresu o wnoszenie wkładów pieniężnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *