Obowiązki informacyjne wobec NBP

Odpowiadając na niniejsze pytanie należy podkreślić, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r., w związku z otwarciem przez osobę fizyczną rachunku bankowego w będącym nierezydentem banku zagranicznym, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej zobowiązany jest Pan do przekazania NBP informacji o otwarciu takiego rachunku na formularzu URA w terminie 20 dni od otwarcia rachunku (par. 7.1 pkt 1 Rozporządzenia). Ponadto jest Pan zobligowany do przekazywania kwartalnych sprawozdań z obrotów i sald na rachunku, na formularzu RACH (par. 7.2 pkt 2 Rozporządzenia).

Co istotne w opisywanej sprawie, nierezydentem jest osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów (art. 2 ust. 1 pkt 2a ustawy z 27 lipca 2002 roku – Prawo dewizowe).

Przedmiotowe obowiązki informacyjne nie dotyczą osób fizycznych otwierających rachunki w czasie pobytu za granicą, jeżeli takie rachunki są utrzymywane nie dłużej niż dwa miesiące od zakończenia pobytu, a stan zgromadzonych na nich środków nie przekracza na koniec kwartału równowartości 10.000 euro.

Dodatkowo ciążyć będą na Panu obowiązki informacyjne w związku z otrzymaniem pożyczki od spółki zagranicznej. Trzeba bowiem zauważyć, iż stosownie do par. 6 ust. 1 Rozporządzenia rezydenci, którzy zaciągnęli od nierezydentów kredytu/pożyczki o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, są obowiązani przekazywać NBP:

  • informacje o zawarciu z nierezydentem umowy, w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia (formularz KZ); oraz
  • kwartalne sprawozdania z wykorzystania oraz spłat kredytów/pożyczek otrzymanych od nierezydentów wraz z terminarzem przyszłych spłat w przypadku kredytów lub pożyczek o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 euro, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału (formularz KZ-1).

Natomiast w sytuacji, gdyby to Pan udzielił pożyczki spółce zagranicznej do NBP należałoby złożyć formularze KU oraz KU-1.

Warto podkreślić, iż osoby, które nie dopełnią wyżej wymienionych obowiązków podlegać mogą odpowiedzialności karno-skarbowej. Niezłożenie przedmiotowych formularzy w terminie stanowi przestępstwo skarbowe, które podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (art. 106 ust. l ustawy Kodeks karny skarbowy).

Jedna myśl na temat “Obowiązki informacyjne wobec NBP”

  1. Państwowa Inspekcja Pracy może zakwestionować ustalanie kryterium socjalnego wyłącznie na podstawie dochodów od pracodawcy. Art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS wskazuje iż przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *