Procedura rejestracji stowarzyszenia

Każde stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Istnieją dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia rejestrowe oraz stowarzyszenia zwykłe. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest stowarzyszenie rejestrowe. Posiada ono osobowość prawną, dzięki czemu może nabywać prawa i obowiązki. W praktyce oznacza to, że stowarzyszenie takie może zawierać umowy cywilnoprawne, np. umowę najmu lokalu, umowy o dzieło, umowę o pracę, gdy będzie chciało zatrudnić pracowników, a także posiadać własny rachunek bankowy. Ten rodzaj stowarzyszenia, pozwala na prowadzenie wszechstronnej działalności i zapewnia pełną realizację celów statutowych. Stowarzyszenie rejestrowe jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują następujące uchwały:

  • o powołaniu organizacji;
  • o wyborze komitetu założycielskiego;
  • o uchwaleniu statutu.

Kwestią fakultatywną jest wybór zarządu i komisji rewizyjnej. Następnie komitet założycielski składa właściwy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, protokołem z wyboru komitetu założycielskiego oraz informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Lista założycieli powinna zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. Ponadto do wniosku o rejestracje niezbędne jest dołączenie pisemnych oświadczeń założycieli, stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne. Komitet założycielski, w ciągu 7 dni od zamknięcia zebrania założycielskiego, składa do sądu rejestrowego przedmiotowy wniosek o rejestrację, który sąd rozpatruje niezwłocznie. Rozstrzygnięcie sądu rejestrowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Z kolei Stowarzyszenie zwykłe ma bardziej nieformalny charakter. Od stowarzyszenia rejestrowego różni się przede wszystkim brakiem osobowości prawnej oraz możliwością pozyskiwania środków materialnych wyłącznie ze składek członkowskich. Stowarzyszenie zwykłe założyć mogą trzy osoby, które na wspólnym zebraniu uchwalą regulamin działalności, zdecydują o nazwie stowarzyszenia, o jego siedzibie i wybiorą swojego przedstawiciela. Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty. Jeżeli w trakcie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę informacji o założeniu stowarzyszenia, nie zostanie ono powiadomione o zakazie działalności, może rozpocząć funkcjonowanie.

Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń jest wolne od opłat, jednakże nie dotyczy to wpisów do rejestru przedsiębiorców. Mianowicie gdy stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą, wówczas opłata za wpis do KRS wynosi 1.000,00 zł oraz 500,00 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *