Akredytacja sposobem na zwolnienie usług szkoleniowych

Przede wszystkim akredytacja jest przyznawana przez wojewódzkie kuratoria oświaty na zasadach ściśle określonych w ustawie o systemie oświaty1 oraz w aktach wykonawczych. Akredytacja może być przyznana jedynie na konkretny rodzaj i zakres kształcenia, na przykład na dany kurs lub studium i tylko w tym zakresie usługodawca będzie mógł stosować zwolnienie z podatku VAT. Ponadto, podstawowym wymogiem otrzymania akredytacji jest prowadzenie kształcenia przynajmniej przez okres jednego roku przed wystąpieniem z wnioskiem o akredytację, co oznacza, że nowo powołane podmioty są automatycznie wyłączone z możliwości skorzystania z tego zwolnienia przez okres co najmniej jednego roku.

W praktyce, proces uzyskania akredytacji jest dość żmudny i długotrwały. Przed jej otrzymaniem wnioskodawca powinien udowodnić, że świadczy usługi na wysokim poziomie, dysponuje odpowiednimi środkami dydaktycznymi, posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, a także wystarczające warunki lokalowe do prowadzenia kształcenia i opracowuje stosowne materiały metodyczno-dydaktyczne. Uzyskanie akredytacji wiąże się także z kontrolą z kuratorium, która weryfikuje spełnienie wymaganych standardów. Wydanie akredytacji wymaga wniesienia opłaty, która obecnie wynosi około 900 zł. Sam proces od momentu złożenia wniosku do sporządzenia protokołu z kontroli oraz decyzji wojewódzkiego kuratora oświaty może trwać nawet kilka miesięcy.

Niestety z przepisów dotyczących wydawania akredytacji nie wynika jednoznacznie czy akredytacja wydana przedsiębiorstwu w jednym województwie jest ważna na terenie całego kraju. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że akredytacje przyznawane są „placówkom”, a nie przedsiębiorstwom jako takim. Istnieje zatem ryzyko, że organy podatkowe przyjmą stanowisko, zgodnie z którym zwolnienie z VAT będzie obejmować jedynie usługi w zakresie akredytacji świadczonych na terenie danego województwa bądź jedynie w konkretnej placówce.

\"\"
1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *