Kiedy można odstąpić od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 27 ?

Możliwość taka występuje wówczas, gdy jednostka dominująca sama jest jednostką zależną, a więc jest kontrolowana przez inny podmiot tzw. jednostką wyższego szczebla, która to posiada w niej częściowy bądź całościowy udział. Ważne jest jednak, aby poinformować pozostałych właścicieli (jeżeli tacy występują) o odstąpieniu od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a właściciele ci nie  zgłosili  w tej sprawie sprzeciwu. Jednostka najwyższego szczebla lub szczebla pośredniego dla jednostki  odstępującej od konsolidacji, powinna sporządzać i publikować  skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodne z MSSF.
Poza tym instrumenty dłużne (np. obligacje) czy kapitałowe (akcje) jednostki , która chce odstąpić od konsolidacji, nie mogą znajdować się w publicznym obrocie ani też jednostka nie złożyła oraz nie jest w trakcie składania sprawozdania finansowego, w organie regulującym obrót papierami wartościowymi, w celu wprowadzenia instrumentów dowolnej kategorii do publicznego obrotu.
Jeżeli jednostka nie spełnia powyższych warunków zobowiązana jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W przypadku odstąpienia od konsolidacji jednostka sporządza tylko jednostkowe sprawozdanie finansowe, w których wykazuje inwestycje w jednostkach zależnych,  współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych,  w cenie nabycia lub zgodnie z MSR 39, a w przypadku przeznaczenia tych inwestycji  do sprzedaży spółka stosuje wycenę według MSSF 5. Warto tutaj podkreślić, iż dla każdej kategorii  inwestycji spółka powinna stosować jednakowy sposób ujęcia.
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *