Usługi tłumacza bez podatku

Usługi tłumaczenia wykonywane w na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia

Odnosząc się do sytuacji, gdy tłumacz nie wykonuje swoich usług w ramach prowadzonej działalności prowadzonej przez lecz np. w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło  to wówczas, przychody te należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana: UoPDOF).

W takim przypadku, zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 1 pkt 1 UoPDOF, zgodnie z którym, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów: z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.  W tym miejscu, wskazać należy również art. 29 ust. 2 UoPDOF, zgodnie z którym, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD (która stanowi wzorzec dla umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności podobnego rodzaju, będą opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że dla wykonywania swojej działalności w drugim Umawiającym się Państwie dysponuje ona zwykle stałą placówką. Kontynuując, w przypadku, gdy tłumacz, będący rezydentem podatkowym innego państwa, świadczył usługi tłumaczenia na rzecz polskiego podmiotu w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło, to wówczas powstaje obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku u źródła w wysokości 20 %.  Jednakże, w przypadku, gdy osoba ta przedstawi certyfikat rezydencji podatkowej i nie posiada w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stałej placówki, to wówczas możliwe będzie, zastosowanie art. 14 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), a w konsekwencji czego, nie będzie występował obowiązek pobrania podatku u źródła.

Usługi tłumaczy wykonywane w ramach działalności

Jeżeli natomiast, usługi tłumaczenia były świadczone w ramach prowadzonej przez tłumacza działalności gospodarczej, to wówczas, przychody z tego tytułu nie będą traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 UoPDOF.  W takiej sytuacji, ewentualny obowiązek pobrania podatku u źródła mógłby wynikać z art. 29 ust. 1 pkt 5 UoPDOF, zgodnie z którym, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.  Katalog przychodów zawarty w tym przepisie jest katalogiem otwartym. W ww. przepisie nie zostały wskazane jednoznacznie usługi tłumaczenia, jednakże rozważenia wymaga kwestia, czy usługi te mogą zostać zaliczone do „usług o podobnym charakterze”.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, usługi tłumaczenia nie mieszczą się w dyspozycji art. 29 ust. 1 pkt 5 UOPDOF. Stanowisko takie zostało wyrażone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2010 r. (ILPB1/415/345/10-2/Agr).  W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy usługi tłumaczenia świadczone były przez tłumacza w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to wówczas nie powstaje obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku u źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *