Korekta pustych faktur dozwolona także w toku kontroli podatkowej

23.03.2021


Autor: Karolina Skarżyńska, Associate ADN Podatki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że o ile podatnik działał w „dobrej wierze”, ma prawo do korekty faktur z nienależnie wykazaną kwotą VAT nawet w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego.

Takie stanowisko zaprezentował TSUE w wyroku z dnia 18 marca 2021 r., sygn. C-48/20 w sprawie dotyczącej spółki emitujące karty paliwowe.

Wyrok ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy błędnie sklasyfikowali transakcje wskutek własnej pomyłki jak również w wyniku błędu sądu lub organu podatkowego.

W omawianej sprawie podatnik emitował karty paliwowe i następnie udostępniał je litewskim firmom transportowym. Karty uprawniały do bezgotówkowego tankowania paliwa na stacjach benzynowych, którym to spółka złożyła zabezpieczenie na poczet zapłaty. W ocenie Spółki kupowała ona paliwo od polskich stacji paliwowych i sprzedaje je litewskim firmom transportowym, które nabyły od nich karty paliwowe.

Organy podatkowe uznały jednak, że spółka wyłącznie kredytowała te spółki poprzez udostępnienie im kart paliwowych, świadcząc tym samym usługi finansowe zwolnione z podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. W ocenie organu sama sprzedaż paliwa odbywała się bezpośrednio pomiędzy stacją paliw a podmiotami tankującymi paliwo.

Po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym, organ odmówił Spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa oraz uznały za puste faktury sprzedaży paliwa, które Spółka wystawiła litewskim podmiotom transportowym. W konsekwencji fiskus zażądał zapłaty podatku wykazanego przez Spółkę na fakturach, zgodnie z treścią przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

Spór w omawianej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy podatnik działający w dobrej wierze, musi zapłacić VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT w sytuacji, gdy:
• jego działanie nie wiązało się z oszustwem podatkowym, ale wynikało z błędnej wykładni przepisów dokonanej przez strony biorące udział w transakcji, opartej na wykładni prezentowanej przez organy podatkowe i powszechną praktykę w tym zakresie w momencie dokonywania transakcji, oraz
• odbiorca faktury z nienależnie wykazanym VAT miałby prawo zażądać zwrotu tego podatku, jeżeli transakcja zostałaby prawidłowo zafakturowana przez podatnika faktycznie dokonującego dostawy towarów.

NSA zwrócił uwagę, że choć zasadniczo firmy działające „w dobrej wierze” powinny mieć prawo do korekty podatku nienależnie wykazanego na fakturze (czyli co do zasady są chronione przed koniecznością zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT), to Polska uniemożliwia taką korektę, jeżeli doszło już wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego (art. 81b ust. 1 Ordynacji podatkowej).

TSUE podzielił stanowisko Spółki, . podkreślając, że państwa członkowskie powinny umożliwić skorygowanie wszystkich bezzsadnie wykazanych podatków na fakturze, jeśli przedsiębiorca wykazał dobrą wiarę, a odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunały, odmowa prawa do korekty błędnie wykazanych podatków w sytuacji, gdy Spółka opierała swoje rozliczenia na utrwalonej praktyce polskich organów podatkowych, narusza zasadę neutralności podatkowej oraz zasadę proporcjonalności.

Prawo do takiej korekty powinno w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy spółka, wystawiając faktury, na których nienależnie wykazała VAT, opierała się na utrwalonej praktyce polskich organów podatkowych, co znajdowało wyraz w indywidualnych interpretacjach podatkowych – podkreślił TSUE. Dodał, że odmowa prawa do takiej korekty narusza zasadę neutralności podatku od wartości dodanej oraz zasadę proporcjonalności.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *