Korekty wynikające z błędu rachunkowego należy rozliczać wstecz

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2016 r. o sygn. ITPB3/4510-306/16/AD

Stan faktyczny:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji tarcicy drzewnej. Spółka, jak i jej Oddziały, posiadała i posiada status płatnika składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (w tym składki wypadkowej). W wyniku wykrytego błędu rachunkowego w obliczeniach dotyczących wysokości składek wypadkowych zapłaconych w minionych okresach rozliczeniowych, dokonano stosownych korekt wysokości należnych składek wypadkowych. Korekta wysokości składek wiąże się z pierwotnym zawyżeniem wysokości należnych składek, a więc obecnie wystąpiła nadpłata składek. Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wartość zapłaconych składek wypadkowych, na zasadach wynikających z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle tak zarysowanego stany faktycznego powstało pytanie, czy w takich okolicznościach w związku z dokonaniem korekty wysokości należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpłaty tych składek, Spółka jest uprawniona do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał zwrot powstałej nadpłaty na rachunek bankowy tzw. korekta „na bieżąco”.

Stanowisko organu podatkowego:

Organ podatkowy wskazał, iż korekta w wyniku błędu rachunkowego, także w sytuacji gdy dotyczy ona wysokości należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpłaty tych składek z uwagi na zmianę w liczbie osób poszkodowanych w wypadkach ogółem oraz liczby osób wykonujących pracę w warunkach zagrożenia podlega korekcie w dacie pierwotnego poniesienia kosztu, z uwagi na fakt, że jest ona wynikiem błędu rachunkowego. Jak wskazał organ:

„(…) w wyniku wykrytego błędu rachunkowego w obliczeniach dotyczących wysokości składek wypadkowych zapłaconych w minionych okresach rozliczeniowych, dokonano stosownych korekt wysokości należnych składek wypadkowych (w przyszłości mogą wystąpić kolejne korekty). Korekta wysokości składek wiąże się z pierwotnym zawyżeniem wysokości należnych składek (korekta „in minus”), a więc obecnie wystąpiła nadpłata składek. Błąd rachunkowy w przypadku ZUS wynika ze zmiany w liczbie osób poszkodowanych w wypadkach ogółem oraz liczby osób wykonujących pracę w warunkach zagrożenia.  (…)

(…) Odnosząc powyższe na grunt przywołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ma miejsca korekta na skutek błędu rachunkowego. W pierwotnym bowiem okresie Wnioskodawca przyjął błędne wartości składek ZUS i podatku od nieruchomości. Zatem dokonaną korektę kosztów powinien uwzględnić w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wstecz.  (…)”

Komentarz:

Omawiana interpretacja potwierdza tylko zasady wynikające z nowych unormowań w zakresie dokonywania korekty zarówno kosztów uzyskania przychodów jak i przychodów. Zgodzić się należy z Dyrektorem Izby Skarbowej, iż korekta w wyniku błędu rachunkowego, niezależnie czego by ten błąd rachunkowy nie dotyczył, podlega korekcie w dacie pierwotnego poniesienia takiego kosztu lub rozpoznania przychodu.

Autor: Krystian Kłosowski – Konsultant podatkowy, członek zespołu Kancelarii LTC AQUILA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *