Malta – raj turystyczny czy podatkowy?

Atutem tego państwa jest niewątpliwie strategicznie umiejscowiony geograficznie port, który zajmuje 12 pozycję pod względem wielkości w Europie i 3 pozycję wśród portów w basenie Morza Śródziemnego. Dla Polskich przedsiębiorców realizujących interesy w Południowej Europie i Afryce Północnej, Malta może stanowić idealne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od osób prawnych na Malcie

Obowiązująca na Malcie stawka podatku CIT może wydawać się zastraszająca dla zagranicznych przedsiębiorców ponieważ wynosi aż 35 %, jednakże z uwagi na szeroki system ulg i zwolnień w praktyce jest niższa niż w większości krajów członkowskich UE.
Income Tax Act przewiduje szereg zwolnień od dochodu, dotyczących m.in. zysków kapitałowych pochodzących z przeniesienia zwykłej rezydencji podatkowej, zysków kapitałowych pochodzących z transferu papierów wartościowych notowanych na giełdzie, zysków kapitałowych nierezydentów, z wyłączeniem zysków od nieruchomości położonych na Malcie, odsetek i tantiem pochodzących od nierezydentów, z wyłączeniem dochodu ze stałej działalności (zakładu) na Malcie, zysków od przelewów intra-group, dochodów klubów, partii politycznych, zrzeszeń handlowych i uznanych publicznych instytucji filantropijnych, dochodów firm spółdzielczych, subsydiów rolniczych, dochodów pochodzących z programów inwestycji zbiorowych, dochodów spółki typu qualifying participating holding – (odpowiednik znanych nam regulacji w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej).
Regulacja dotycząca odliczeń od dochodów na Malcie jest analogiczna z obowiązującą Polskich podatników, tj. odliczenia można dokonać od wydatków poniesionych w całości i wyłącznie w celu wytworzenia dochodów. Podobne są również regulacje w zakresie amortyzacji. Interesujące jest, iż na Malcie stratę podatkową można rozliczyć przez nieograniczony czas.
Dochód od inwestycji miejscowych, łącznie z dochodem pochodzącym z terminów płatności długoterminowych polis ubezpieczeniowych, jest na Malcie przedmiotem 15% ulgi podatkowej.
Dochody z dywidend (i kapitałów) uzyskiwane przez spółki Maltańskie podlegają albo wyłączeniu spod opodatkowania, albo zwrotowi podatku dokonywanemu na rzecz udziałowca (w tym przypadku w państwie rezydencji udziałowca można wykazać, że spółka zapłaciła podatek od dywidendy, natomiast zwrot dotyczy tylko udziałowca). Obie możliwości działają alternatywnie, a ich wybór zależy od planowania podatkowego przy uwzględnieniu systemu opodatkowania państwa rezydencji udziałowca.
Również w przypadku dochodów pasywnych – z odsetek i licencji – oraz dochodów osiąganych z handlu (trading activity) udziałowiec spółki Maltańskiej może wystąpić o zwrot części podatku z tych tytułów, zapłaconych przez spółkę.
Gdy zyski, od których spółka zapłaciła podatek, są rozdzielone, udziałowiec nie jest podmiotem żadnego innego podatku (udziałowcy mogą w zażądać zwrotu podatku  zapłaconego przez spółkę od rozdzielonego zysku – standardowy zwrot wynosi 6/7 podatku spółki, w niektórych przypadkach może zostać zmniejszony do 2/3 lub 5/7). W przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych udziałowcy są uprawnieni do 100 % zwrotu podatku.
W zakresie unikania podwójnego opodatkowania system Maltański opiera się przede wszystkim na umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy czym prowadzący należy podkreślić atrakcyjniejszość Malty z uwagi na fakt, iż wachlarz tych umów jest szerszy i ciekawszy niż oferowany np. przez Cypr (Malta m.in. zawarła umowy z Holandią, Hiszpanią i Luksemburgiem). Ponadto eliminowanie podwójnego opodatkowania osiąga się poprzez kredytowanie wszystkich podatków o charakterze podobnym do maltańskiego CIT, zapłaconych w innych państwach, oraz unikalny system kredytowania jednolitą stawką dla podatków zagranicznych (Flat Rate Foreign Tax System), nawet jeśli nie jest możliwe udowodnienie pobrania podatku u źródła w danym państwie.
Korzystne podatkowo jest również przeniesienie na Maltę zarządzanie zagraniczną spółką, której siedziba pozostaje poza terytorium Malty, a jednocześnie może skorzystać z korzyści maltańskiego systemu podatkowego. Spółka taka będzie podlegała podatkowi na Malcie tylko z tytułu dochodów osiągniętych na Malcie, dochodów osiągniętych poza Maltą, jednak przelanych na Maltę, zysków kapitałowych osiągniętych na Malcie. Obowiązek podatkowy nie będzie natomiast dotyczył zysków kapitałowych osiągniętych poza Maltą, pasywnych dochodów (należności licencyjnych i odsetek) nieprzelanych lub nieodebranych na Malcie.
Podatek dochodowy od osób fizycznych na Malcie
Podatek PIT na Malcie jest podatkiem progresywnym i kształtuje się następująco:

1. Stawki PIT dla osób stanu wolnego:
a) 0 – 8.500 euro – 0 % (kwota wolna od podatku),
b) 8.500 – 14.500 euro – 15 %,
c) 14.500 – 19.500 euro – 25 %,
d) powyżej 19.500 euro – 35%,

2. Stawki PIT dla osób pozostających w związku małżeńskim (można zrezygnować z tej formy opodatkowania i wybrać opodatkowanie tak jak osoby stanu wolnego):
a) 0 – 11.900 euro – 0 % (kwota wolna od podatku),
b) 11.900 – 21.200 euro – 15 %,
c) 21.700 – 28.700 euro – 25 %,
d) powyżej 28.700 euro – 35%

Podobnie jak w zakresie podatku CIT, obowiązujący na Malcie system opodatkowania podatkiem PIT przewiduje szeroki zakres zwolnień i ulg w opodatkowaniu. Income Tax Act przewiduje szereg zwolnień od dochodu, wskazanych w CIT oraz m.in. dochodów z tytułu funduszy i programów emerytalnych, dochodów ze stypendiów, alimentów na dziecko płaconych małżonkowi w separacji.
15 % stawką podatku PIT jest opodatkowany dochód pochodzący z zatrudnienia poza Maltą. Ta sama stawka stosowana jest do dochodu osób wybierających Maltę jako kraj stałego miejsca zamieszkania, które uzyskały zgodę na osiedlenie się (wynosi minimum 4.193,00 euro rocznie).

Podatek VAT na Malcie

Podstawowa stawka podatku VAT-u na Malcie wynosi 18 %. Ponadto występują dwie stawki preferencyjne: 5 % (znajdująca zastosowanie m.in w usługach turystycznych i części usług transportowych) oraz stawka 7 %, znajdująca zastosowanie do eksportu.
Płatnikiem podatku VAT według Maltańskiego systemu podatkowego jest osoba prowadząca działalność ekonomiczną niezależnie od celu i rezultatu tej działalności (ciekawostką jest fakt, iż do grupy tej zalicza się również lekarzy i firmy ubezpieczeniowe, pomimo że świadczone przez nich usługi nie są opodatkowane podatkiem VAT).
Obowiązek rejestracyjny w zakresie podatku VAT ciąży na przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu (rejestracji można również dokonać elektronicznie).
Deklaracje VAT są składane na Malcie kwartalnie za wyjątkiem eksporterów, którzy mogą składać deklaracje miesięczne oraz małych podatników, którzy mogą składać deklaracje roczne.

Podsumowanie

Malta jest jednym z liderów wśród państw członków UE pod względem implementacji dyrektyw unijnych  oraz dostępu do usług administracji publicznej  za pośrednictwem internetu co niewątpliwie stanowi znaczący argument dla zagranicznych inwestorów. Dodatkowym atutem Malty jako kierunku rozwoju działalności jest 43 w rankingu 174 krajów w indeksie mierzącym stopień korupcji. Kolejny atut to waluta – od 2008 r. Malta jest członkiem strefy euro. Kolejną zaletą Maltańskiego systemu podatkowego jest duża elastyczność oraz reagowanie na zmiany ekonomiczne, co powoduje, iż Malta to kierunek lokowania funduszy inwestycyjnych. Ostatnim argument przemawiającym za korzyścią prowadzenia działalności na Malcie jest fakt, iż z uwagi na wysoką stawkę podstawową Malta nie jest rajem podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *