Należności wg MSR 39 – ujawnianie informacji, część 1

Po pierwsze należy ujawnić zasady wyceny. Może to przybrać następującą postać:
„Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień ich powstania są wykazywane w wartości bieżącej przewidywanej zapłaty i ujmowane w okresach późniejszych według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszane o odpisy aktualizujące należności wątpliwe. Zawartych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi. Należności, w odniesieniu do których Spółka stosuje uproszczenia, są wyceniane w momencie początkowego ujęcia w kwocie wymaganej zapłaty, a w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości”. (Orlen)

Albo
„Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się początkowo w wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu.
Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że jednostka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot. Kwotę odpisu aktualizującego stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych efektywną stopą procentową.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmowany jest w ciężar zysku lub straty.
Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty. Należności o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego kwalifikuje się do aktywów długoterminowych. Do aktywów krótkoterminowych zaliczane są należności o terminie wymagalności przypadającym do 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego.
Kategorię należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności stanowią:
a) należności z tytułu dostaw i usług – to jest należności powstałe w wyniku podstawowej działalności operacyjnej Spółki oraz
b) pozostałe należności, w tym:

 • pożyczki udzielone,
 • inne należności finansowe – to jest należności spełniające definicję aktywów finansowych,
 • inne należności niefinansowe, w tym m. in. zaliczki na dostawy, na środki trwałe, na środki trwałe
 • w budowie, na wartości niematerialne oraz na udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; należności od pracowników, jeżeli ich rozliczenie nastąpi w innej formie niż przekazanie Śródków pieniężnych; a także należności budżetowe,
 • rozliczenia międzyokresowe czynne.”.(KGHM)

Oczywiście nie można zapomnieć o prezentacji struktury rodzajowej należności. Może to być np. podział następujący:

 • Dostawy i usługi
 • Podatek akcyzowy i opłata paliwowa
 • Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • Sprzedaż składników rzeczowych aktywów trwałych
 • Zaliczki na środki trwałe w budowie
 • Zaliczki na dostawy
 • Pozostałe należności

W odniesieniu do każdej grupy należy podać stan na koniec bieżącego jak porównawczego okresu sprawozdawczego.

Należy także pamiętać przede wszystkim o prezentacji:

 • Wartości należności zarówno w wartości wg zamortyzowanego kosztu jak i wartości godziwej jeśli odbiega od wartości bilansowej
 • Wartości należności w walutach obcych
 • Odpisy aktualizujące wartość należności
 • Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług – brutto
 • Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych
Poniżej zamieszczamy przykład tabeli prezentacyjnej dotyczącej wiekowania – podział przykładowy:
31 grudnia 2010 r.
31 grudnia 2009 r.
 Należności nieprzeterminowane
 Należności przeterminowane do 1 miesiąca
 Należności przeterminowane powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
 Należności przeterminowane powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy
 Należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 1 roku
 Należności przeterminowane powyżej 1 roku
 Razem
Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych
 2010 r.  2009 r.
 Stan na początek okresu
 Zwiększenia
 Rozwiązania
 Wykorzystania
 Stan na koniec okresu
Obowiązkiem jednostki jest dokonywanie także ujawnień w zakresie ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. O nich w kolejnej części.
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *