Nowy standard MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Przychody są istotnym wskaźnikiem dla użytkowników sprawozdań finansowych umożliwiającym ocenę wyników i perspektyw jednostki. Obecne regulacje zarówno MSSF jak i US GAAP są rozbieżne i często skutkują różnym ujęciem ekonomicznie podobnych transakcji. Celem wspólnego standardu jest ustalenie jednolitych zasad rachunkowości dla rozpoznawania przychodu i zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych w wymiarze globalnym.
Podstawową zasadą nowych regulacji jest rozpoznanie przychodu odzwierciedlającego transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu (tj. płatności), jakiego jednostka spodziewa się w zamian za te to¬wary lub usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta.
Nowy standard odnosi się również do zmian w zakresie ujawnień w sprawozdaniu finansowym oraz do sytuacji, gdy wysokość przychodu jest zmienna. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku przeszacowania wartości.  Ponadto nowy standard reguluje wytyczne w różnych obszarach wcześniej nie uregulowanych szczegółowo, jak np. sprzedaż z prawem zwrotu, zachęty sprzedażowe, licencje,  przychody warunkowe, wynagrodzenia o zmiennym charakterze czy też istotny udział kosztów finansowania w umowach z kontrahentami.

W celu rozpoznania przychodu zgodnie z nowymi regulacjami, jednostka powinna zastosować pięcioetapowe podejście:

1. identyfikacja umów z klientami;
2. identyfikacja i wyodrębnienie z umowy zobowiązania w zakresie świadczeń;
3. określenie ceny transakcyjnej;
4. przypisanie ceny transakcji do każdego wyodrębnionego  zobowiązania wynikającego z umowy;
5. ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania w zakresie świadczenia.

Zastosowanie standardu będzie obowiązkowe w sprawozdaniach finansowych za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2017 roku lub później. Możliwe będzie wcześniejsze zastosowanie standardu (obecnie nowy standard MSSF 15 nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską, przewiduje się, że nastąpi to w II. kwartale 2015 roku).

Autor: Iwona Frąckiewicz – Partner DPPA Audit, Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *