Nowy wyspecjalizowany US w sprawie podatku u źródła (WHT) od 2021 r.

Centralizacja i specjalizacja

Zgodnie z projektowaną nowelizacją rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną zasady ustalania właściwości miejscowej urzędów skarbowych. Zmiany dotyczą podatników i płatników rozliczających zryczałtowany podatek od osób prawnych oraz podatkowych grup kapitałowych.

Obsługa płatników i podatników WHT będzie należała do wyłącznej właściwości Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. W przypadku, gdy podatnik WHT działa na terenie jednego województwa, tak jak dotychczas będzie obsługiwany przez 1 z 16 urzędów skarbowych.

Celem jest scentralizowanie zadań w zakresie WHT należnego od nierezydentów z tytułu świadczenia usług na terytorium RP (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). MF wskazuje, że zagadnienia dotyczące podatku u źródła stanowią pole do nadużyć i walka z nimi wymaga odpowiedniej strategii i metod. Jest to kolejny krok w kierunku zapowiadanych masowych kontroli WHT.

Model docelowy w 2021 r.

Powyższe zmiany są efektem długoterminowej strategii MF. Zgodnie z zaprezentowanym przez MF modelem docelowym organów podatkowych na 2021 r., organy I instancji zostaną podzielone na „superurzedy”, tzw. WUS (wyspecjalizowane US) oraz „zwykłe” US.
„Superurzedy” mają obsługiwać w sposób scentralizowany kluczowe kategorie podatników:
• I MUS w Warszawie będzie obsługiwać m.in. PGK, zakłady ubezpieczeń, banki oraz podatników, których przychody przekraczają 50 mln EUR,
• II MUS w Warszawie będzie obsługiwać m.in. fundusze inwestycyjne i emerytalne,
• Lubelski US w Lublinie będzie obsługiwać podatników WHT
19 wyspecjalizowanych US będzie obsługiwać m.in. podatników i przedsiębiorców zagranicznych z przychodem w przedziale pomiędzy 3 a 50 mln EUR, JST, SKOKi oraz banki spółdzielcze.

Podatkowe grupy kapitałowe

Przed wejściem w życie planowanej nowelizacji spółki wchodzące w skład grup kapitałowych są obsługiwane ze względu na siedzibę spółki dominującej przez ten sam urząd skarbowy tylko w zakresie podatków PIT, VAT i PCC. W przypadku pozostałych danin podmioty rozliczają się w urzędach właściwych ze względu na swoją siedzibę. Ustawodawca postanowił zabezpieczyć się na wypadek kolejnych zmian w ustawach lub wejścia w życie nowej ustawy (dotyczącej np. nowego podatku).

Scentralizowanie obsługi tego typu podmiotów w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym sprawi, że po wprowadzeniu nowych podatków nie będzie konieczności doprecyzowywania przepisów w zakresie właściwości, a podatnicy będą mogli wszystkie należne podatki rozliczać w tym samym, wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *