Opodatkowanie dywidend zagranicznych – wypłata dywidendy zagranicznemu wspólnikowi

Jest to co do zasady dochód, równy przychodowi (bez uwzględniania kosztów).
Z punktu widzenia opodatkowania dywidend zagranicznych, możemy mówić o dywidendach otrzymanych od podmiotów zagranicznych, jak i o dywidendach wypłaconych podmiotom zagranicznym.
Wypłata dywidendy zagranicznemu wspólnikowi.
Co do zasady, w związku z wypłatą dywidendy, polska spółka dokonując jej, powinna potrącić z kwoty należnej udziałowcowi podatek dochodowy, należny w Polsce. Wynika to z tego, że zagraniczny udziałowiec objęty będzie w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym – co do zasady powinien płacić w Polsce podatki od dochodu osiągniętego na terytorium Polski. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, zryczałtowany podatek od polskich dywidend wynosi 19%. Niezależnie od tego, nie jest wykluczone, że wspólnik będzie musiał kwotę dywidendy wykazać jeszcze raz w swoim kraju i opodatkować (z możliwością jednak uwzględnienia faktu, że zapłacił także podatek w Polsce). Spółka będąca płatnikiem ma także obowiązek przesłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych informacje o dokonanych wypłatach i przekazanym do urzędu podatku. Wskazać jednak należy, że dokonując opodatkowania wypłacanej dywidendy, trzeba się kierować postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mogą przewidywać inne zasady czy wysokość opodatkowania dywidendy, niż nasze ustawy o podatkach dochodowych.Wspólnik osoba fizyczna
Potrącony podatek od dywidendy, płatnik powinien odprowadzić w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wypłaty, do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych. Termin zaś przekazania informacji podatkowej (IFT-1/IFT-1R) podatnikowi i urzędowi skarbowemu, to koniec lutego roku następującego po dokonaniu wypłaty. Płatnicy muszą sporządzić i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację nawet wówczas, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym, nie są zobowiązani do poboru podatku.

Jak wspomniano wcześniej, pierwszeństwo zastosowania w momencie opodatkowania mają postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z krajem będącym stałym miejscem zamieszkania wspólnika. Zgodnie z postanowieniami takich umów, wysokość podatku, który można pobrać w państwie źródła (czyli w naszym przypadku w Polsce), jest ograniczona. W umowach są przyjęte różne stawki ograniczające wysokość podatku, który może być nałożony przez państwo źródła. Niektóre umowy przewidują jedną stawkę dla wszystkich dywidend (5%, 10% albo 15%), jednak większość przewiduje dwie stawki, przy czym do dywidend wypłacanych osobom fizycznym ma zastosowanie wyższa stawka (preferencje przewidziane są dla dywidend wypłacanych między spółkami).

Zastosowanie przez spółkę wypłacającą dywidendę niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy albo niepobranie takiego podatku u źródła (jeśli umowa tak przewiduje), jest jednak możliwe pod warunkiem udokumentowania przez wspólnika jego miejsca zamieszkania do celów podatkowych, zaświadczeniem (certyfikatem rezydencji) wydanym przez właściwy dla niego organ administracji podatkowej. Posiadanie tego zaświadczenia nie jest wprost wymagane już w momencie wypłaty dywidendy, ale płatnik powinien mieć pewność, że certyfikat zostanie mu doręczony w terminie późniejszym. W razie bowiem kontroli i braku certyfikatu, spółka wypłacająca dywidendę, jako płatnik będzie zmuszona zapłacić albo dopłacić podatek z własnych środków.
Podstawowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie mają tu zastosowanie, to art. 3, art. 4 a, art. 30 a ust. 1, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 i ust. 2, ust. 4  i ust. 6.

Wspólnik osoba prawna

Potrącony podatek od dywidendy, płatnik powinien odprowadzić w terminie do 7 dnia następnego miesiąca po dokonaniu wypłaty, do urzędu skarbowego właściwego dla opodatkowania osób zagranicznych. Termin zaś przekazania informacji podatkowej (IFT-2/IFT-2R) podatnikowi i urzędowi skarbowemu, to koniec trzeciego miesiąca roku podatkowego, następującego po dokonaniu wypłaty. Jak wskazano wyżej, informacja musi być sporządzona także wtedy, gdy do poboru podatku faktycznie nie doszło.
Dywidend wypłacanych pomiędzy osobami prawnymi, może dotyczyć zwolnienie od podatku dochodowego, po spełnieniu szeregu warunków. Regulacje w tym zakresie, zostały implementowane do polskiego porządku prawnego z dyrektywy unijnej.
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; uzyskującym dywidendę może być także położony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zagraniczny zakład takiej spółki oraz odpowiednio podmiot posiadający siedzibę lub miejsce zarządu na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej przy spełnieniu podwyższonych warunków dotyczących ilości udziałów (o czym niżej);
  • spółka otrzymująca dywidendę, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej; w przypadku wypłat do spółek posiadających siedzibę lub miejsce zarządu w Konfederacji Szwajcarskiej, ten próg udziałów jest wyższy i wynosi co najmniej 25%;
  • posiadanie udziałów musi mieć miejsce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, jednak możliwe jest dopełnienie tego warunku w przyszłości, czyli już po dokonaniu wypłaty; gdyby ten warunek nie został ostatecznie dopełniony, to spółka, która otrzymała dywidendę, musi ją opodatkować i doliczyć odsetki za zwłokę;
  • spółka, otrzymująca dywidendę, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

By zwolnienie miało zastosowanie, posiadanie udziałów (akcji) wynikać powinno co do zasady z tytułu własności.
Sama jednak wiedza o spełnieniu warunków nie jest wystarczająca. Konieczne jest posiadanie na to stosownych dokumentów i przedstawienie ich polskiej spółce, wypłacającej dywidendę. Owe dokumenty to:

  • certyfikat rezydencji lub w przypadku istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba lub zarząd spółki, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony;
  • oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od całości swoich dochodów spółki otrzymującej dywidendę, bez względu na źródło ich osiągania;
  • oświadczenie o posiadaniu udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę, w szczególności o zamiarze dalszego ich posiadania aż do osiągnięcia wymaganych dwóch lat.
Jeżeli okaże się, że wspólnik z jakiegoś powodu nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku, to tak jak w przypadku osób fizycznych, należy sprawdzić, czy z krajem siedziby wspólnika obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a jeśli tak, to jakie zasady opodatkowania dla dywidend przewiduje. Podobnie jak osoby fizyczne, osoby prawne będące wspólnikami, aby skorzystać z ewentualnych korzystniejszych zasad opodatkowania, muszą wylegitymować się płatnikowi certyfikatem rezydencji.

Podstawowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jakie mają tu zastosowanie, to art. 3 ust. 2, art. 22 ust. 1, ust. 4, ust. 4 a, ust. 4 b, ust. 4 c, ust. 4 d i ust. 6, art. 22 a, art. 22 b, art. 26 ust. 1, ust. 1 c, ust. 3, ust. 3 a, ust. 3 b, ust. 3 d.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *