Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych w Polsce

25.03.2021


Autor: Michał Miklaszewski, Associate, Aplikant radcowski ADN Podatki

Po dodaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji w końcu pojawił się projekt ustawy o fundacji rodzinnej (link do projektu), który został poddany pod konsultacje zewnętrzne.

Założenia

Fundacje rodzinne są instytucją powszechnie wykorzystywaną w Europie i na świecie, m.in. w Austrii, Liechtensteinie czy na Malcie, USA, Australii. Jako jej plusy można wskazać przede wszystkim:

• możliwość zabezpieczenia przyszłości danego biznesu w perspektywie kolejnych pokoleń,
• ochronę przed ewentualnymi ryzykami związanymi z podziałem majątku przez sukcesorów,
• możliwość szybkiego wzbogacenia poprzez sprzedaż przedmiotowej fundacji zewnętrznemu inwestorowi.

Ministerstwu zależy na przygotowaniu przepisów, które nie będą rodzić m.in. negatywnych konsekwencji podatkowych po stronie przedsiębiorców. Zgodnie z zaprezentowanymi regułami, opodatkowanie fundacji rodzinnych ma przebiegać w następujący sposób:

• w przypadku majątku wniesionego do fundacji przez fundatora, który będzie przeznaczony na realizację celów tej fundacji, neutralność podatkowa dla fundacji i fundatora,
• działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych,
• w przypadku dochodów osiąganych przez fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej, z fundacji rodzinnej, nie będą podlegały one opodatkowaniu podatkiem PIT.

W odniesieniu natomiast do likwidacji fundacji:

• nabyte w jej trakcie świadczenia czy mienie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
• osoby najbliższe dla fundatora (np. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo), podlegać będą zwolnieniu od podatku, jeżeli przedmiotem danego świadczenia będzie mienie wniesione do fundacji rodzinnej przez fundatora.

W zakresie pozostałych nabywców świadczeń, będą oni zobowiązani do uiszczenia podatku w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Funkcje fundacji rodzinnej

Zgodnie z zaprezentowanym projektem, utworzenie fundacji rodzinnej ma być możliwe poprzez sporządzenie u notariusza aktu założycielskiego albo testamentu. Co więcej, fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium RP. W zakresie natomiast najważniejszych kwestii związanych z jej funkcjonowaniem, fundator będzie mógł zawrzeć bezpośrednio w statucie – w tym m.in. krąg beneficjentów, czyli członków rodziny przedsiębiorcy, którym chce on zabezpieczyć przyszłość, lub organizacje pożytku publicznego, z którą chce uposażyć.  

Warto podkreślić, że fundacja rodzinna ma mieć możliwość posiadania szeroko rozumianego majątku, tj. wartości pieniężnych, papierów wartościowych, rzeczy ruchomych oraz nieruchomości, udziałów czy akcji.

Czas trwania konsultacji

Konsultacje prowadzone są we współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii. Opinie można zgłaszać w ciągu najbliższych 30 dni liczonych od dnia 23 marca 2021 r.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, projekt ustawy ma trafić do parlamentu już w drugiej połowie 2021 r., a sama ustawa miałaby wejść w życie na początku 2022 r.

Komentarz

Sam zamysł wprowadzenia fundacji rodzinnych do polskich przepisów należy określić jako pozytywny. Jest to instytucja, która może zapewnić wiele wymiernych korzyści polskim rodzinnym przedsiębiorstwom, w tym m.in. sprzyjać akumulacji kapitału.

Wątpliwości budzi pośpiech widoczny w pracach ustawodawcy. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, przedmiotowy projekt ustawy o fundacjach rodzinnych miał być poddany pod konsultacje zewnętrzne już w styczniu bieżącego roku. Opóźnienie dwu miesięczne nie jest krytyczne, natomiast warto obserwować jak te prace będą postępowały i czy ich rezultaty będą co najmniej tak samo dobre jak rozwiązania proponowane przez ustawodawstwa krajów Europy Zachodniej.

Pozostaje czekać na wynik konsultacji zewnętrznych oraz finalną wersję projektu ustawy, która miałaby trafić pod obrady Parlamentu RP.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *