Ujmowanie w księgach rachunkowych zmian szacowanych kosztów rozbiórki rzeczowych aktywów trwałych, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze (KIMSF 1) Przykład liczbowy zastosowania

Poniżej przykład liczbowy ilustrujący postanowienia KIMSF 1

Firma X posiada koncesję na eksploatację złoża węgla na okres 30 lat. Warunkiem udzielenia koncesji jest zobowiązanie do przeprowadzenia rekultywacji miejsca, w którym będzie prowadziła wydobycie, po okresie obowiązywania koncesji. Kopalnia została oddana do użytkowania 1 stycznia 2012 roku.
Koszt inwestycji w kopalnię wynosi 500 mln PLN, szacowane koszty przywrócenia miejsca, w którym firma X będzie prowadziła wydobycie do stanu pierwotnego, wynoszą 50 mln PLN, wyrażone w cenach przyszłych. Firma X stosuje do wyceny rzeczowych aktywów trwałych model ceny nabycia/kosztu wytworzenia oraz liniową metodę amortyzacji.
Ustalić wartość środka trwałego na dzień 1 stycznia 2012 roku, 31 grudnia 2012 roku, wysokość kwot związanych ze zmianami szacowanych zobowiązań z tytułu rezerwy rekultywacyjnej oraz koszty amortyzacji za rok 2012, przy założeniu stopy dyskontowej w wysokości 9% oraz zmiany szacunków zobowiązania z tytułu przywrócenia miejsca do stanu poprzedniego na koniec 2012 roku do kwoty 55 mln PLN.

Rozwiązanie
1) Wartość środka trwałego na dzień ujęcia w księgach, tj. 1 stycznia 2012 roku:
koszt inwestycji:  500,0 mln PLN
wartość obecna kosztów rekultywacji: 3,8 mln PLN  (50 mln*(1/(1+0,09))30)
razem: 503,8 mln PLN2) Amortyzacja za 2012 rok: 16,8 mln PLN    (503,8 mln/30 lat)

3) Zmiana rezerwy rekultywacyjnej na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu upływu czasu:
wartość obecna na dzień 1 stycznia 2012 roku: 3,8 mln PLN
wartość obecna na dzień 31 grudnia 2012 roku: 4,1 mln PLN (50 mln*(1/(1+0,09))29)
różnica: 0,3 mln PLN

4) Zmiana rezerwy rekultywacyjnej na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zmiany kwoty szacowanych przepływów pieniężnych niezbędnych do uregulowania zobowiązania:
wartość obecna na dzień 31 grudnia 2012 roku
przed zmianą szacunku kwoty przepływów:  4,1 mln PLN     (50 mln*(1/(1+0,09))29)
wartość obecna na dzień 31 grudnia 2012 roku
po zmianie szacunku kwoty przepływów: 4,5 mln PLN     (55 mln*(1/(1+0,09))29)
różnica: 0,4 mln PLN

 Kwota [mln PLN]  1 stycznia 2012 31 grudnia 2012
500,0 Dt – Rzeczowe aktywa trwałe
Ct – Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
3,8 Dt – Rzeczowe aktywa trwałe
Ct – Rezerwa rekultywacyjna
16,8 Dt – Koszty amortyzacji
Ct – Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych
0,3 Dt – Koszty finansowe
Ct – Rezerwa rekultywacyjna
0,4 Dt – Rzeczowe aktywa trwałe
Ct – Rezerwa rekultywacyjna
5) Wartość środka trwałego na dzień 31 grudnia 2012 roku:
wartość na dzień 1 stycznia 2012 roku:  503,8 mln PLN
umorzenie na 31 grudnia 2012 roku: (-) 16,8 mln PLN
wartość obecna kosztów rekultywacji: (+) 0,4 mln PLN
wartość na dzień 31 grudnia 2012 roku:  487,4 mln PLN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *