Przełomowa opinia Rzecznika TSUE w sprawie polskich podatników VAT

• 4 czerwca 2020 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących oceny zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi z przepisami prawa unijnego.(sygn. C-335/19).

• Zgodnie z przepisami będącymi przedmiotem ww. pytań, wierzyciel nie może skorzystać z tej ulgi m.in. w przypadku gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji.

• Rzecznik w swojej opinii zajęła stanowisko, w którym jednoznacznie stwierdza o sprzeczności polskich regulacji z prawem unijnym.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

Rzecznik w swojej argumentacji podniosła między innymi, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT stanowi wyraz fundamentalnej zasady dyrektywy VAT, wedle której podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane. Z zasady tej wynika, że organy podatkowe nie mogą pobrać z tytułu VAT kwoty wyższej od tej, którą otrzymał podatnik.

Fakt, że odbiorca świadczenia znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, jest raczej okolicznością, która może potwierdzać, że niewywiązanie się z płatności ma charakter ostateczny. To samo dotyczy faktu, że odbiorca świadczenia znajduje się w likwidacji. Ograniczenie dopuszczalności dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadkach, gdy jest niemal pewne, że brak zapłaty uzgodnionego świadczenia wzajemnego ma charakter ostateczny, nie jest zatem ani możliwe, ani proporcjonalne.

Organ podkreślił również, że chociaż art. 90 ust. 2 Dyrektywy VAT pozwala państwom członkowskim na wyłączenie w pewnych wyjątkowych sytuacjach możliwości skorzystania przez podatników z ulgi na złe długi, to jednak możliwość tę przewidziano wyłącznie w celu zapobieżenia nadużyciom. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy nie jest pewne, czy brak świadczenia wzajemnego ma charakter ostateczny.

Rzecznik konkluduje, że artykuł 90 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej nie zezwala państwom członkowskim na wyłączenie możliwości dokonania korekty zobowiązania podatkowego podatnika wykonującego świadczenie na tej podstawie, że w chwili wykonania świadczenia lub w chwili dokonania korekty odbiorca świadczenia jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji.

Konsekwencje dla podatników

Opinie Rzeczników nie są wiążące dla TSUE, ale rzadko kiedy wyroki wydawane przez Trybunał są z nimi sprzeczne.

W związku z tym istnieje duża szansa, że Trybunał przychyli się do opinii Rzecznik i w konsekwencji rozstrzygnie o niezgodności omawianych przepisów prawa krajowego z prawem unijnym.

To natomiast otworzy polskim podatnikom możliwość do skorzystania z ulgi na złe długi odnośnie do kontrahentów znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *