Regulamin

I. Prerogatywy prawne

1. Przepisy zawarte w tekście Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r., Numer 80, pozycja 904, z późniejszymi zmianami, dalej: „Ustawa o prawie autorskim”). Serwis „TaxFin.pl” (dalej: „serwis”), jako baza danych, stanowią utwory, do którego autorskie prawa majątkowe posiada Wydawca TaxFin.pl – Centrum Kompetencji Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-854, al. Jana Pawła II 25, dalej: „Wydawca” wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000327349, o Kapitale Zakładowym 5000,00 PLN.
2. Tytuł TaxFin.pl jest wpisany do rejestru, a znak graficzny i słowny tytułu (logo) podlega ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Numer 119, pozycja 1117, z późniejszymi zmianami).
3. Przepisy zawarte w tekście Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

II. Wyjaśnienie pojęć w postaci słownikowej

1. Użytkownik serwisu to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znane jej są zasady korzystania z serwisu, akceptuje je i zażądała rejestracji; wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym jedynie w celach korzystania z serwisu. Każdy użytkownik serwisu zostaje zalogowany do serwisu z poszanowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Autor to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prezentuje w serwisie swój autorski materiał, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim.
3. Wydawca to właściciel praw autorskich do wszystkich artykułów, które za pośrednictwem odrębnej umowy, zostały mu przekazane.
4. Materiał to utwór w całości z prawem autorskim, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, przekazany Wydawcy.
5. Wydawca udostępnia i zezwala, Użytkownikowi serwisu na przeglądanie serwisu, zawierającego artykuły i inne materiały prasowe lub dziennikarskie, zwane dalej Materiałami lub Utworami, publikowane i nie publikowane, do których prawa posiada Wydawca.
6. Użytkownik serwisu może jedynie na własny użytek jednokrotnie utrwalić pojedyncze Utwory w postaci wydruku, w pamięci komputera, na nośniku elektronicznym lub magnetycznym.

III. Zasady korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu posiada charakter bezpłatny.
2. Serwis zawiera wolne od opłat materiały. O udostępnieniu nieodpłatnych materiałów decyduje Wydawca.
3. Dostęp nieodpłatny dla użytkownika serwisu oznacza brak konieczności ponoszenia opłat za korzystanie.
4. Korzystanie przez użytkownika z serwisu w formie nieodpłatnej odbywa się po zalogowaniu do serwisu. Podawane dane podczas logowania się do serwisu podlegają ochronie prawnej w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do kreowania własnej linii orzeczniczej w prezentowanych w serwisie materiałach, a tym samym nie odpowiada prawnie za wyniki zastosowanych rozwiązań z zakresu prezentowanego zakresu tematycznego. Prezentowane materiały stanowią jedynie pomoc merytoryczną, a nie gwarancję prawną.
6. Wszystkie prezentowane w serwisie materiały, stanowią prawo autorskie osób pod nimi podpisanych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, i zostały przekazywane Wydawcy na podstawie odrębnej umowy o przekazaniu praw autorskich.
7. Wydawca jest właścicielem wszystkich przekazanych przez autorów materiałów.
8. Odpowiedzialność za treść merytoryczną materiałów ponoszą autorzy.
9. Autor oświadcza, że materiały publikowane w serwisie stanowią jego własność autorską w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich.
10. Wydawca nie odpowiada za braki w dostępach do serwisu wynikające nie z jego przyczyny.
11. Materiały publikowane przez Autorów są recenzowane przez redaktorów portalu oraz utworzony 2 listopada 2009 roku, Komitet Redakcyjny w składzie: Katarzyna Rudka, Radosław Żuk, dr Katarzyna Trzpioła.

IV. Ograniczenie praw Użytkownika serwisu

1. Korzystanie z serwisu nie oznacza nabycia przez Subskrybenta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów w nich zawartych.
2. Użytkownik może korzystać z Utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy przywołanej w Prerogatywach Prawnych. W szczególności nie może dokonywać wydruku Utworu w celach zarobkowych, dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania czy obrotu Utworami.
3. Użytkownik nie może w żaden sposób korzystać z serwisu w sposób niedozwolony ani rozpowszechniać loginów i kodów dostępu do serwisu, uzyskanych po rejestracji.
4. W szczególności zabronione jest kopiowanie, a także udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne Utworu lub jego części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.
5. Jakiekolwiek korzystanie z Utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Wydawcy udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy.
6. Jakiekolwiek inne korzystanie z serwisu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.

V. Naruszenie postanowień Regulaminu

1. Nieznajomość powołanych przepisów nie zwalnia Subskrybenta od odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów ustaw mających zastosowanie do postanowień Regulaminu.
2. W przypadku kopiowania („ściągania”) tekstów w ilości wskazującej na kopiowanie lub obrót, a nie przeglądanie, lub w przypadku innego naruszenia prawa korzystania z serwisu lub w przypadku rozpowszechniania jego treści w całości lub we fragmentach bez zgody Wydawcy, udostępniania parametrów dostępu osobom trzecim lub innych naruszeń przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej, Wydawca ma prawo w każdej chwili zablokować dostęp Subskrybenta do serwisu.

VI. Aktywacja

Aktywacja dostępu Subskrybenta do serwisu, po wypełnieniu zobowiązań zawartych w punkcie 2 i 3, punktu III Zasad korzystania z serwisu, możliwa będzie po przydzieleniu indywidualnego login’u oraz hasła dostępu. Subskrybent jest odpowiedzialny za zachowanie tych danych w tajemnicy i nie udostępnianie ich osobom trzecim lub osobom niepowołanym, oraz za każde połączenie uzyskanie za ich pomocą, nawet bez jego wiedzy.

VII. Wyrządzenie szkody, dochodzenie roszczeń

Wydawca ma także prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów Ustawy przez Subskrybenta. Jeżeli naruszenie Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Subskrybent jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, nadto Subskrybent będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

VIII. Zastrzeżenie Wydawcy

Wydawca zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do serwisu spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do minimum i przeprowadzania ewentualnych zabiegów technicznych w godzinach nocnych.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Archiwum serwisu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia istotnych dodatkowych kosztów. Wydawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji zawartych w serwisie, jednak nie odpowiada wobec Subskrybenta ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości lub opuszczeń w treści Utworów zawartych w serwisie.

X. Dane osobowe

Wydawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji subskrypcji (m.in. w celu promocji i marketingu produktów i firm). Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.