Rozliczenie w kosztach polisy ubezpieczeniowej

Co prawda orzeczenie dotyczyło interpretacji przepisów obowiązujących na gruncie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, lecz z racji tożsamości regulacji jest równie istotne dla interpretacji przepisów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z orzeczeniem NSA „Według art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawową zasadą potrącania kosztów pośrednich jest ich potrącalność w dacie ich poniesienia, jednakże w przypadku wydatków za udzieloną przez firmę ubezpieczeniową gwarancję na podstawie umowy przekraczającej rok podatkowy stanowią one w myśl art. 22 ust. 5c zdanie drugie ww. ustawy koszty zyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.”

Tym samym, jeżeli polisa ubezpieczeniowa przekracza okres roku czasu nie jest możliwe jej jednorazowe rozliczenie w kosztach. W sytuacji, gdy koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego ustawodawca nakazuje rozliczyć dany koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *