Ograniczanie ryzyka w działalności JSFP

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych ryzyko najczęściej rozpatrywane jest jako zagrożenie realizacji ich podstawowych zadań. Jednym z wymogów jaki nakłada na organ wykonawczy jednostki sektora finansów publicznych art. 68 ustawy w zakresie sprawowanie kontroli zarządczej, jest właściwa organizacja procesu zarządzania ryzykiem. Wytyczne ministerstwa finansów przewidują następujący wymóg: „Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku działu administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić, że cele i zadania są realizowane także przez jednostki podległe lub nadzorowane. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka”.
Najpoważniejszym zagrożeniem w działalności jednostek sektora finansów publicznych są dwa rodzaje ryzyka. Pierwszy z nich to ryzyko operacyjne to ryzyko techniczno-organizacyjne, które obejmuje m.in.: doświadczenie i kwalifikacje zatrudnionego personelu, zasady funkcjonowania poszczególnych wydziałów oraz zasady współdziałania między nimi. Drugi rodzaj ryzyka przez niektórych badaczy uznawany z element ryzyka operacyjnego to ryzyko prawne. Ryzyko prawne można zdefiniować jako prawdopodobieństwo poniesienia strat materialnych i niematerialnych, powstające na skutek błędnego opracowania lub uchwalenia regulacji prawnych.
Jednym z podstawowych narzędzi ograniczania ryzyka operacyjnego jest opracowanie planu kontynuowania działalności w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z szeroko rozumianym ryzykiem operacyjnym. Każde zagrożenie zazwyczaj nazywane jest zdarzeniem operacyjnym – czyli zjawiskiem lub sytuacją, które ma negatywny wpływ na działalność jednostki. Najważniejszym elementem planu jest szybka ocena potencjalnych strat wynikających z poszczególnych zdarzeń operacyjnych. Kolejnym elementem planu jest ustalenie scenariuszy postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń operacyjnych. Należy dodać, że decydujące znaczenie dla zarządzania ryzykiem ma ocena ryzyka łącznego rozumianego jako wielkość poszczególnych pojedynczych zagrożeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz wzajemnej korelacji między nimi.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *