Spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z Dyrektorami Regionalnymi Banku Światowego

  • 8 marca 2024 r. minister finansów Andrzej Domański spotkał się z Dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską Mariną Wes, Dyrektorem Regionalnym ds. Zrównoważonego Rozwoju Sameh N. Wahba oraz Dyrektorem Regionalnym Międzynarodowej Korporacji Finansowej Ary Naim.
  • W spotkaniu uczestniczył również wiceminister finansów Paweł Karbownik.
  • W trakcie spotkania zostały omówione kwestie dotyczące bieżącej współpracy z Bankiem oraz plany na najbliższą przyszłość.

Minister Andrzej Domański podkreślił rolę Banku Światowego w transformacji gospodarczej i społecznej Polski zarówno przed przystąpieniem do UE jak i obecnie.

W trakcie spotkania zostały poruszone m.in. kwestie dotyczące umowy pożyczkowej BŚ dla Polski na Program Czyste Powietrze, jak również opracowywanego Raportu o Klimacie i Rozwoju Kraju (CCDR). Poprzez tego typu raporty, Bank ocenia osiąganie celów klimatycznych i rozwojowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Ponadto, Bank proponuje w nich konkretne, priorytetowe działania mające na celu wsparcie niskoemisyjnej transformacji danego kraju. Obecnie trwają wzmożone prace nad raportem z udziałem Ministerstwa Finansów i innych instytucji.

Podczas spotkania Minister Domański zwrócił uwagę na istotną rolę sektora rolnego w kształtowaniu polskiej gospodarki. W obliczu zagrożeń geopolitycznych wpływających na rolnictwo, Polska musi sprostać zadaniu poprawy długoterminowych perspektyw tego sektora. Kluczowe znaczenie będzie miało wspieranie innowacji, budowanie odporności na zmiany klimatu i zwiększanie konkurencyjności. Lokalne ukierunkowanie polskiego rynku rolnego wymaga przesunięcia uwagi w kierunku bardziej globalnej orientacji, która umożliwi wykorzystanie szerszych możliwości w rolnictwie i zapewni zrównoważony wzrost gospodarczy.

żródło: Ministerstwo Finansów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *