Amortyzacja od ulepszonych środków trwałych – w przykładach, część 1

Dla liniowej metody amortyzacji, podwyższona o wartość poniesionych nakładów wartość początkowa środka trwałego powinna być uwzględniana przy obliczaniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych już od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiło ulepszenie (np. ulepszenie miało miejsce w lutym 2009r., to amortyzacja od podwyższonej wartości powinna być naliczana od marca 2009 r.) Dotyczy to zarówno amortyzacji bilansowej jak i podatkowej. Nieco inaczej wygląda moment rozpoczęcia amortyzacji ulepszonego środka trwałego w sytuacji kiedy jednostka stosuje degresywną metodą amortyzacji. Dla celów bilansowych amortyzację od podwyższonej wartości środka trwałego należy rozpocząć tak jak dla metody liniowej (od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu ulepszenia). Natomiast, jeżeli chodzi o podejście podatkowe, to amortyzacja od podwyższonej wartości środka trwałego  może być naliczona dopiero od pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego (np. ulepszenie w lutym 2009 r., to amortyzacja od podwyższonej wartości początkowej powinna być naliczana od stycznia 2010 r.)

2. Definicja ulepszenia środków trwałych

2.1 Ulepszenie wg Ustawy o rachunkowości

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o rachunkowości (dalej UoR), ulepszenie środka trwałego polega na jego przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

2.2 Ulepszenie wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Według art. 16g. ust 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP), środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

2.3 Porównanie definicji ulepszenia wg UoR oraz ustawy o PDOP

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w nieco odmienny sposób definiują pojęcie ulepszenia środków trwałych. Należy jednak zwrócić uwagę na cechę wspólną obu definicji. Zarówno w UoR oraz w ustawie o PDOP, ulepszenie ma miejsce tylko wtedy, gdy w wyniku poniesionych nakładów zwiększyła się wartość użytkowa środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do użytkowania.
Tak więc, jeżeli w wyniku poniesionych nakładów zwiększyła się wartości użytkowa środka trwałego, to powiększona o wartość tych nakładów wartość początkowa środka trwałego staje się podstawą do ustalenia nowych odpisów amortyzacyjnych (zarówno w ujęciu bilansowym i podatkowym – pod warunkiem przekroczenia progu 3.500 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *