Szansa na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań w sprawach dot. ulgi za złe długi

7 grudnia w dzienniku urzędowym UE został opublikowany wyrok TSUE stwierdzający niezgodność polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi z Dyrektywą VAT.

Wyrok został wydany w sprawie C-335/19 prowadzonej na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy polską spółką E. sp. z o.o. sp. k. a Ministrem Finansów w przedmiocie wydanych przez niego interpretacji indywidualnych.

Znaczenie wyroku dla podatników

Wskutek wydania tego wyroku, podatnicy zyskali możliwość wznowienia postępowań zakończonych negatywnym rozstrzygnięciem z uwagi na status VAT stron transakcji czy toczące się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne w stosunku do dłużnika.

Termin na wznowienie postępowań zakończonych wyrokiem sądu administracyjnego wynosi 3 miesiące, a więc upływa z dniem 7 marca 2021 r. W przypadku spraw rozstrzygniętych na niekorzyść podatników na etapie organów podatkowych termin jest znacznie krótszy. Wynosi 1 miesiąc i upływa z dniem 7 stycznia 2021 r.

Zgodnie z sentencją wydanego wyroku przepis art. 90 dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji nadal był zarejestrowany jako podatnik VAT.

Opublikowanie wyroku stworzyło podstawę do odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi przez podatników, których kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji.

Ponad powyższe, wyrok daje szansę na zastosowanie ulgi na złe długi również w innych przypadkach, w których polskie przeisy uzależniają taką możliwość od statusu dłużnika (w szczególności może to dotyczyć sprzedaży na rzecz osób niebędących podatnikami np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Przypominamy także, że do końca 2020 r. można składać korekty deklaracji oraz wnioski o nadpłatę za przeszłe okresy do grudnia 2014 r. W związku z powyższym zachęcamy do jak najszybszego przystąpienia do odpowiednich działań.

Stanowisko TSUE

Zgodnie z treścią wyroku prawo do korekty podstawy opodatkowania VAT i obowiązek korekty kwoty VAT, podlegającego odliczeniu, nie mogą zależeć od zachowania statusu podatnika ani przez wierzyciela, ani przez dłużnika.

Trybunał wskazał, że art. 89a ust. 1a ustawy o VAT przewiduje kryterium czasu, po którego upływie nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną (obecnie – 90 dni), a po drugie, zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy o VAT wierzyciel powinien zwiększyć podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego, jeżeli po zastosowaniu ulgi na złe długi wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta. Zdaniem TSUE przepisy te, rozpatrywane łącznie, stanowią same w sobie odpowiedni środek odpowiadający zasadzie proporcjonalności. W ocenie Trybunału, niedopuszczalne jest uzależnianie prawa do korekty w ramach ulgi na złe długi od statusu dłużnika. W szczególności wskazano na okoliczności takie jak aktywna rejestracja na potrzeby VAT, czy też prowadzenie postępowania upadłościowego wobec dłużnika.

W rezultacie Trybunał stwierdził, że podatnik może pominąć przepisy polskiej ustawy o VAT w zakresie w jakim ustanawiają warunki formalne sprzeczne z prawem unijnym i może, opierając się bezpośrednio na przepisach prawa unijnego, zastosować ulgę na złe długi w VAT.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *