Zawarcie umowy o dożywocie nie generuje przychodu

W braku odmiennych postanowień umowy nabywca powinien między innymi zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, a w szczególności przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi pojawia się pytanie jak powinny zostać określone skutki podatkowe owej umowy zwłaszcza w kontekście art. 10 ust 1 pkt 8 lit a ustawy o PIT stanowiącego, iż źródłem przychodów jest (z pewnymi zastrzeżeniami) odpłatne zbycie nieruchomości.

Nie budzi wątpliwości, że wskutek umowy o dożywocie dojdzie do zbycia nieruchomości. Kwestią sporną jest natomiast czy zbycie to będzie odpłatne czy pod tytułem darmym. Przychód po stronie podatnika powstaje bowiem tylko w przypadku odpłatnego zbycia. Biorąc pod uwagę istotę umowy dożywocia, należy stwierdzić, iż umowa ta nie ma charakteru odpłatnego. Każda ze stron uzyskuje korzyści, jednak nie można mówić o bezpośrednim przełożeniu tych korzyści na określoną sumę pieniężną. W rezultacie za słuszne należy uznać podejście, zgodnie z którym umowa o dożywocie nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto, należy dodać, iż nie jest możliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, wskazującego, iż przychodem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość wyrażoną w umowie (lub wartość rynkową), gdyż w przypadku umowy o dożywocie taka wartość nie jest określana. Ze względu zaś na nieokreślony w chwili zawarcia umowy czas jej trwania, nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi. Takie stanowisko znajduje oparcie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2010 r. sygn. akt I SA/Sz 559/10.

Jedna myśl na temat “Zawarcie umowy o dożywocie nie generuje przychodu”

  1. Nie ma przepisu prawa, który nakazuje posiadac osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą posiadanie odrebnego rachunku na firmę,
    Płatności, które powinny być regulowane za pomocą rachunku bankowego mogą być regulowane z konta osobistego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *