Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w księgach Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Zapasy w księgach jednostek sektora finansów publicznych występują niezmiernie rzadko, jednak w niektórych podmiotach (zwłaszcza tych, które zajmują się działalnością gastronomiczną) konieczne jest prowadzenie zespołu 3 „Materiały i towary” Konta te służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) oraz towarów (konta 330 i 340) Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia.
Niezmiernie rzadko występującą sytuacją w jednostkach budżetowych jest występowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów, które związane są z występowaniem stałych cen ewidencyjnych. Stałe ceny ewidencyjne wprowadza się w przypadku, gdy w danym magazynie następuje wiele dostaw w różnych cenach nabycia. Wprowadzenie cen ewidencyjnych ułatwia i wspiera niezakłóconą ciągłość pracy magazynu. W jednostkach budżetowych dostawy materiałów występują w znacznych odstępach czasowych co pozwala na rozliczanie dostaw wg cen nabycia. Konto 340 – „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów” stosowane jest jedynie do towarów.
W praktyce funkcjonowanie jednostek budżetowych niezmiernie rzadko kierownik jednostki w przygotowanych wewnętrznych zasadach rachunkowości decyduje się na ewidencję magazynową materiałów. Najczęstszym rozwiązaniem jest odpisanie w koszty wartości nabytych materiałów w momencie dostawy. Stosując takie regulacje można pominąć w konto „300 – Rozliczenie zakupu” jednak w takim przypadku niezużyte w bieżącym okresie powinny zostać spisane w trakcie inwentaryzacji – koszty pomniejszone natomiast zapas powinien być wykazany w sprawozdaniu jako materiały w majątku obrotowym. Niestety w praktyce jest to często pomijane poprzez założenie, że wszystkie materiały nabyte w bieżącym okresie zostały zużyte przed zakończeniem roku obrotowego.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową — także według ich poszczególnych rodzajów i grup.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *