Księgowanie leasingu zwrotnego u korzystającego, część 1

Istota leasingu zwrotnego
Jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania majątku, obok kredytów bankowych, w ostatnich latach stał się leasing.  Coraz większą popularnością cieszy się jego szczególna odmiana – tzw. leasing zwrotny. Łączy on w sobie dwie transakcje. Pierwsza z nich polega na zbyciu  posiadanego składnika aktywów na podstawie umowy sprzedaży. Druga na zawarciu umowy leasingowej, na podstawie której sprzedający nabywa ten sam środek trwały. W większości przypadków kontrola nad składnikiem aktywów stanowiącym przedmiot umowy sprawowana jest przez zbywcę (korzystającego z przedmiotu leasingu). Zmienia się jedynie formalny właściciel aktywa.
Operację sprzedaży majątku w ramach leasingu zwrotnego traktuje się w księgach korzystającego, jak typową operację sprzedaży. Natomiast ujęcie w księgach drugiego etapu transakcji, tj. umowy leasingu uzależnione jest od  jego rodzaju.
Jednostki gospodarcze coraz częściej korzystają z tego rodzaju umów ponieważ pozwalają one na szybką poprawę sytuacji finansowej i uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w aktywach przy jednoczesnym zachowaniu możliwości do korzystania z posiadanych składników majątku trwałego.

Leasing zwrotny operacyjny

W przypadku leasingu o charakterze operacyjnym, gdy umowa sprzedaży oraz umowa leasingu zostały zawarte na warunkach rynkowych zyski lub straty ze sprzedaży oraz opłaty leasingowe wpływają u korzystającego na wynik finansowy bieżącego okresu. Jeżeli jednak strata ze sprzedaży rekompensowana jest przez opłaty leasingowe, które są niższe od rynkowych wówczas podlega ona rozliczeniu w czasie i ujmowana jest w koszty proporcjonalnie do rat leasingowych przez okres trwania umowy leasingowej. W odwrotnej sytuacji, gdy cena sprzedaży jest wyższa od wartości rynkowej, to zysk ze sprzedaży rozlicza się w czasie przez okres trwania umowy leasingowej zmniejszając odpowiednio opłaty leasingowe.
Leasing zwrotny finansowy
Tymczasem w przypadku umowy leasingu finansowego zysk lub strata ze sprzedaży składnika  aktywów podlega rozliczeniu w czasie przez okres trwania umowy. Wartość przedmiotu leasingu podlega podwyższeniu o zysk ze sprzedaży lub pomniejszeniu o stratę ze sprzedaży składnika aktywów, co wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych. Pozostające po zakończeniu umowy leasingu ewentualne saldo rozliczeń z finansującym ujmuje się na pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *