Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe a przyjęta metoda konsolidacji, część 2

Co do zasady, jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.

Od zakresu kontroli jednej jednostki  z grupy kapitałowej nad drugą, a co za tym idzie wpływu, jaki jednostka dominująca lub znaczący inwestor wywiera na podmiot podporządkowany, zależy, która z  przewidzianych w ustawie o rachunkowości metod konsolidacji powinna być stosowana. I tak:

  • metodą pełną konsoliduje się dane finansowe jednostek zależnych; metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych; po dokonaniu tych sumowań przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne, o których mowa w ustawie o rachunkowości, stosując zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych;
  • metodą proporcjonalną konsoliduje się dane finansowe jednostek współzależnych, jeżeli w przyjętych dla grupy kapitałowej zasadach (polityce) rachunkowości metoda ta została przyjęta do wyceny i prezentacji danych jednostki współzależnej; metoda ta polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej, w pełnej wartości, z częścią wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych, proporcjonalną do posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej objętej konsolidacją udziałów; po dokonaniu tych sumowań przeprowadza się korekty i wyłączenia konsolidacyjne, o których mowa w ustawie o rachunkowości; zasady dotyczące stosowania metody konsolidacji pełnej, określone w powołanym powyżej rozporządzeniu, stosuje się tutaj odpowiednio;
  • metodę praw własności stosuje się w przypadku:

–  udziałów w jednostkach stowarzyszonych,
– udziałów w jednostkach współzależnych, jeżeli w przyjętych dla grupy kapitałowej zasadach (polityce) rachunkowości metoda ta została przyjęta do wyceny i prezentacji danych jednostki współzależnej;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *