Podatek od nieruchomości w przypadku nowych budynków i budowli – wyrok NSA z dnia 15 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1877/09

Stan faktyczny oraz stanowisko NSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że w kwietniu 2007 roku nabył nieruchomość oraz uiścił podatek od nieruchomości za 2007 rok obliczony z tytułu posiadania gruntu, wyłączając z opodatkowania – na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.o.l.1 -znajdujące się na nim budynki i budowle, na które poprzedni właściciel nieruchomości uzyskał pozwolenie na użytkowanie w 2007 roku. Organy podatkowe wezwały podatnika do uzupełnienia złożonej deklaracji w zakresie budynków i budowli co też podatnik uczynił. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym podatnik zapytał, dlaczego nie mógł skorzystać z uregulowania art. 6 ust. 2 u.p.o.l. i w 2007 roku wyłączyć z opodatkowania budynki i budowle na nabytym przez siebie gruncie. W ocenie podatnika podatek od nieruchomości za budynki i budowle powinien był uiścić – zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. – dopiero od 2008 roku.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że obowiązek podatkowy powstał na podstawie art. 6 ust. 1 u.p.o.l., a więc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. W ocenie organu powoływany przez podatnika art. 6 ust. 2 u.p.o.l. ma charakter lex specialis w stosunku do art. 6 ust. 1 tej ustawy, a ponadto nie ma on zastosowania w przypadku innych podmiotów niż inwestor.

WSA we Wrocławiu podzielił stanowisko organu. Odmiennego zdania był jednak NSA. Sąd uznał, odwołując się do brzmienia art. 6 ust. 2 u.p.o.l., że stan „istnienia” budynku lub budowli, o którym mowa w tym przepisie jest stanem obiektywnym, nie jest on więc zależny od właściwości podmiotu władającego danym obiektem. Dlatego też okoliczność, że dany podmiot wchodzi we władanie przedmiotem opodatkowania wskutek nabycia od osoby, która go wytworzyła nie wyłącza możliwości stosowania w powstałej sytuacji art. 6 ust. 2 u.p.o.l. Zdaniem Sądu ulgowe traktowanie nowych budynków i budowli, które wynika z ww. regulacji powinno mieć miejsce przy wszystkich budynkach i budowlach odznaczających się cechą nowości, bez względu na to, kto będzie nimi władał (wytwórca, czy też pierwszy nabywca). Brak jest natomiast uzasadnienia dla poglądu, że preferencyjne traktowanie takich obiektów może mieć miejsce wyłącznie w stosunku do podmiotu, który je wybudował.

Teza
Z uzasadnienia omawianego wyroku wyprowadzić można następującą tezę:
„Obowiązek podatkowy w odniesieniu do nowo powstałych budynków i budowli będzie powstawał od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, także w sytuacji nabycia danego obiektu przez podmiot, który go nie wybudował.”

Komentarz
Prezentowany wyrok powinien zainteresować wszystkich podatników, którzy nabywali lub zamierzają nabyć nieruchomość, na której posadowione zostały nowe (użytkowane dopiero od danego roku) budynki lub budowle. Stanowisko NSA potwierdza, że podatnicy tacy powinni nabyte przez siebie obiekty budowlane opodatkować podatkiem od nieruchomości dopiero od początku następnego roku kalendarzowego po roku nabycia, a nie już od następnego miesiąca po nabyciu.

Pogląd wyrażony przez NSA nie jest poglądem nowym. Podobnie NSA orzekł już bowiem w wyroku z dnia 10 marca 2010 roku, sygn. akt II FSK 1766/08. Również w stanowiskach wojewódzkich sądów administracyjnych odnaleźć można podobne tezy (np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, sygn. akt I SA/Sz 301/08 oraz z dnia 17 lipca 2008 roku, sygn. akt I SA/Sz 139/08).

Wyżej zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądowe jest o tyle istotne, że we wcześniejszym okresie sądy zajmowały w omawianej kwestii stanowiska niekorzystne dla podatników, tj. uznające, że przepis art. 6 ust. 2 u.p.o.l. nie ma zastosowania do nabywcy nieruchomości zabudowanej nowymi obiektami budowlanymi (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2009 roku, sygn. akt I SA/Wr 147/09).

Uwzględniając niewątpliwy wpływ orzecznictwa NSA oraz dokonywanej przez ten sąd wykładni przepisów podatkowych zarówno na kierunek orzecznictwa wszystkich sądów administracyjnych jak i – co do zasady – na stanowiska organów podatkowych, podatnicy nabywający nieruchomości wraz z nowymi budynkami lub budowlami mogą z dużą dozą pewności przyjąć, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do tych obiektów budowlanych będzie na nich ciążył dopiero od początku następnego roku kalendarzowego po roku, w którym obiekty te  powstały i zostały nabyte.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *