Zagraniczne fundusze inwestycyjne zwolnione z CIT – wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2972/10

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że zamierza nawiązać współpracę z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi posiadającymi siedziby w innych państwach UE, które w ramach swojej działalności są zainteresowane lokowaniem u podatnika aktywów finansowych w formie lokat terminowych i depozytów bankowych. W związku z tego typu inwestycjami podatnik będzie wypłacał na rzecz zagranicznych funduszy inwestycyjnych odsetki. Podatnik zapytał, czy zwolnienie podmiotowe przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p.1 ma zastosowanie także do dochodów odsetkowych uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczny fundusz inwestycyjny. W ocenie podatnika ww. zwolnienie znajdzie zastosowanie w opisanej przez niego sytuacji, gdyż odnosi się ono do zarówno do funduszy krajowych jak i tych, które siedzibę posiadają w innych państwach członkowskich UE.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Odwołał się do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. i stwierdził, że określone w tym przepisie zwolnienie odnosi się wyłącznie do funduszy inwestycyjnych działających na podstawie przepisów polskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdaniem Ministra zagraniczny fundusz inwestycyjny, który nie posiada siedziby w Polsce, nie może zostać uznany za fundusz działający na podstawie przepisów ww. ustawy, gdyż jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa państwa macierzystego. W konsekwencji zagraniczny fundusz inwestycyjny zbywający na terytorium Polski jednostki uczestnictwa oraz lokujący swoje aktywa nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p.

WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację. Analizując przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, u.p.d.o.p. oraz odpowiednich aktów prawa wspólnotowego Sąd doszedł do przekonania, że każdy fundusz „zagraniczny”, tj. spełniający dyspozycję art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, działający na terenie Polski jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, gdyż w okresie działalności na terenie Polski w zakresie jego uprawnień i obowiązków, a także wynikających z ich naruszenia sankcji, mają do niego zastosowanie przepisy tej ustawy. Wobec tego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. fundusz taki jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Odmienne stanowisko prowadziłoby do dyskryminacyjnego traktowania funduszy zagranicznych działających w Polsce.

Teza
Na podstawie uzasadnienia omawianego orzeczenia można sformułować następującą tezę:
„Każdy zagraniczny fundusz inwestycyjny spełniający dyspozycję art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, działający na terenie Polski korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p.”

Komentarz
Prezentowany wyrok jest istotny zarówno z punktu widzenia działających na terytorium Polski funduszy inwestycyjnych posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich UE, jak też z punktu widzenia różnego rodzaju instytucji finansowych, które świadczą na rzecz takich funduszy usługi związane z lokatą kapitału. Dla tych pierwszych stanowisko Sądu oznacza, że ich dochody osiągane na terytorium Polski są zwolnione z CIT i to niezależnie od tego, czy wynikają one z emisji jednostek uczestnictwa funduszu czy też są związane z lokowaniem aktywów funduszu w papiery wartościowe, depozyty bankowe czy udziały innych funduszy inwestycyjnych. Dla tych drugich natomiast stanowisko WSA wiąże się z brakiem obowiązku pobierania i odprowadzania na konto urzędu skarbowego zaliczek na podatek w związku z osiągniętym przez zagraniczny fundusz inwestycyjny dochodem.

Należy wskazać, że podobny pogląd do tego zaprezentowanego w omawianym wyroku zajął także WSA w Warszawie w prawomocnym już wyroku z dnia 14 marca 2008 roku, sygn. akt III SA/Wa 1577/07 oraz w wyroku z dnia 21 stycznia 2011 roku, sygn. akt III SA/Wa 907/10. Odmiennie orzekają natomiast organy podatkowe uznając, że dochody zagranicznego funduszu inwestycyjnego nie podlegają zwolnieniu z CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. (zob. m.in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 roku nr IPPB5/423-426/10-3/AJ).

W związku z powyższą rozbieżnością w stanowiskach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych podatnicy powinni liczyć się z ryzykiem zakwestionowania przez organy możliwości zwolnienia dochodów zagranicznego funduszu inwestycyjnego z CIT. Jak się jednak wydaje, w przypadku oddania takiego sporu pod rozstrzygnięcie sądu, istnieją duże szanse na uzyskania korzystnego dla podatnika wyroku.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *