Wydatki na imprezy integracyjne dla klientów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., III SA/Wa 2257/09

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, że organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczą jego pracownicy, klienci, partnerzy handlowi. W czasie imprez podatnik ma możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych, umieszczania banerów itp. W planie spotkań przewidziane są część szkoleniowa i integracyjna. Część szkoleniowa odbywa się podczas zorganizowanych specjalnie w tym celu konferencji, obejmujących szkolenia produktowe, wykłady specjalistów, prezentacje slajdów, których celem jest przybliżenie kontrahentom specyfiki działalności podatnika, zapoznanie z produktami i nowymi, oferowanymi rozwiązaniami. Szkolenia wzbogacone są o elementy o charakterze integracyjnym. Część integracyjna ukierunkowana jest na utrwalenie w pamięci klientów i kontrahentów zdobytej podczas szkoleń wiedzy o produktach sprzedawanych przez podatnika. Podatnik zapytał, czy wszystkie wydatki, w tym koszty noclegów i wyżywienia, ponoszone na organizację opisanych spotkań szkoleniowo-integracyjnych mogą być w całości ujęte w kosztach uzyskania przychodów. W ocenie podatnika wydatki na organizację spotkań mają związek z osiąganymi przychodami. Dzięki takim spotkaniom zwiększa się zaufanie kontrahentów, przełamywane są bariery w komunikacji i intensyfikowana współpraca. Klienci oraz kontrahenci mają okazję zapoznać się z ofertą podatnika co prowadzi do wzrostu przychodów.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją szkoleń oraz imprez integracyjnych dla pracowników za prawidłowe, natomiast w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla klientów i kontrahentów za nieprawidłowe. Zdaniem organu wydatki poniesione na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla klientów, chociaż zawierają w sobie elementy reklamy, mają charakter promocji przez stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika. Należy je zatem zaliczyć do kosztów reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.  i z tego względu nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Ministra podzielił WSA w Warszawie. Wskazał, iż za koszty uzyskania przychodów uznane być mogą jedynie koszty związane z uczestnictwem w części integracyjnej spotkania pracowników podatnika. W przypadku pracowników wzajemne kontakty, integracja przyczyniają się do tworzenia więzi, które zwiększą zaangażowanie, a przez to również efektywność pracowników, przekładającą się na wzrost przychodów. Wydatki związane z udziałem w takich imprezach kontrahentów podatnika, stanowią natomiast wydatki reprezentacyjne. Jako takie – uwzględniając brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. – nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów.

Teza
Z uzasadnienia omawianego wyroku wyprowadzić można następującą tezę:
„Wydatki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla kontrahentów stanowią wydatki na reprezentację niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.”

Komentarz

Z prezentowanego wyroku WSA w Warszawie podatnicy mogą wyprowadzić trzy zasadnicze wnioski, które będą im pomocne przy ocenie, czy dane wydatki związane z organizacją imprez mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Po pierwsze, wydatki ponoszone na organizację szkoleń dla kontrahentów stanowią wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Po drugie, wydatki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w zakresie, w jakim udział w nich biorą pracownicy podatnika także stanowią koszty uzyskania przychodów. Przyczyniają się bowiem do polepszenia wzajemnych kontaktów pomiędzy pracownikami, integrują ich ze sobą co przekłada się na większą wydajność pracy i w konsekwencji wzrost przychodów.

Po trzecie, do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie, w jakim uczestniczą w nich kontrahenci podatnika. Tego rodzaju wydatki stanowią bowiem wydatki o charakterze reprezentacyjnym, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.

Warte uwagi jest to, iż stanowisko zaprezentowane przez WSA w Warszawie jest zbieżne z tym zasadniczo prezentowanym przez organy skarbowe. Przykładowo, możliwość zaliczenia do kosztów wydatków poniesionych na organizację imprezy dla pracowników potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2010 roku, nr IBPBI/1/415-218/10/JS. Natomiast brak takiej możliwości w przypadku imprezy integracyjnej organizowanej dla klientów i kontrahentów był podstawą wydania przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2009 roku, nr ILPB3/423-424/09-8/MC.

\"\"

\"\"

1) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *