Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu u wspólnika

W 2008 roku zaczęły pojawiać się pierwsze negatywne dla podatników interpretacje, przy – zaznaczmy – niezmienionym stanie  prawnym.
Argumenty podatników były następujące – po pierwsze, wnosząc akcje do spółki osobowej, podatnik  nie uzyskuje korzyści majątkowej; po drugie nie jest to odpłatne zbycie; po trzecie, z ustawy o PIT wynika, że opodatkowane są tylko udziały objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony do spółki, która ma osobowość prawną.
Kontrargument fiskusa był  jeden – wniesienie akcji do spółki osobowej powoduje zmianę ich właściciela, jest to więc odpłatne zbycie, a wspólnik uzyskuje przychód. Żaden przepis ustawy o PIT nie zwalnia go z opodatkowania.
Większość podatników skarżących negatywne interpretacje MF, uzyskało korzystne wyroki  WSA I tak,  WSA w Warszawie w wyroku z 17 lutego 2009 r przyznał rację podatnikowi. Podkreślił, że wniesienie akcji do spółki komandytowej nie wiąże się z otrzymaniem czegokolwiek w zamian. Osoba wnosząca akcje wyzbywa się ich, ale nie otrzymuje zapłaty. Jedynie przekształca je we wkład, którym uczestniczy w spółce.
Fiskus się nie poddał i złożył kasację do NSA. Podtrzymał stanowisko, że aport akcji do spółki osobowej powoduje powstanie przychodu. NSA w wyroku z dnia 22 września br. oddalił skargę organów podatkowych. Wniesienie akcji do spółki osobowej nie jest odpłatnym zbyciem  Nie powstaje więc przychód. Opodatkowane jest tylko wniesienie wkładu do spółek kapitałowych. Nie można stosować analogii i rozciągać tej zasady na aporty do spółek osobowych.
Ministerstwo Finansów zamierza  zmienić zasady rozliczania wkładów do spółek osobowych. W założeniach do projektu nowelizacji ustawy o PIT i o CIT proponuje, aby wniesienie aportu było neutralne dla wspólnika. Opodatkowane będą dopiero przyszłe zdarzenia, np. sprzedaż udziałów. Ministerstwo proponuje również, aby podstawa amortyzacji aportu w spółce osobowej była równa wartości przyjętej w ewidencji wspólnika, który go wnosi. Jednocześnie spółka powinna uwzględnić dokonane do tej pory odpisy amortyzacyjne. Fiskus chce też uregulować sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w wypadku odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Jedna myśl na temat “Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu u wspólnika”

  1. Zgodnie z par 6 ust3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej inwentarz żywy może być jednorazowo umarzany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *