Wyjątki w zakresie zdarzeń pieniężnych – nie zaliczane do przychodów / kosztów finansowych

 • zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia, w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem ich do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania – wpływają one na cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych składników majątku (art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 • środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia – do dnia przyjęcia ich do używania wpływają one na cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych składników majątku (art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Zwrócić uwagę należy także, iż mino że do przychodów finansowych zaliczamy generalnie odsetki od lokat i rachunków bankowych, to odsetki od środków ZFŚS i ZFRON zwiększają te fundusze i nie są przychodem finansowym. Ponadto  koszty usług bankowych czyli prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku, w tym także rachunku środków ZFŚS i ZFRON zalicza się do kosztów działalności operacyjnej, a nie kosztów finansowych.

Przychody finansowe ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na koncie „Przychody finansowe”, natomiast koszty finansowe na koncie „Koszty finansowe”. Do tych kont należy prowadzić ewidencję analityczną w zakresie pozwalającym przede wszystkim na prawidłowe sporządzenie rachunku zysków i strat. W zależności od wariantu tego rachunku przychody finansowe są wykazywane w pozycji J (wariant kalkulacyjny) lub pozycji G (wariant porównawczy), a koszty finansowe odpowiednio w pozycji K lub H. wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Natomiast podział prezentowany w tych pozycjach jest analogiczny, tzn.:
a) przychody finansowe dzielą się na:

 • dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych,
 • odsetki, w tym od jednostek powiązanych,
 • zysk ze zbycia inwestycji,
 • aktualizację wartości inwestycji,
 • inne,

b) koszty finansowe dzielą się na:

 • odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,
 • stratę ze zbycia inwestycji,
 • aktualizację wartości inwestycji,
 • inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *