Wartość początkowa leasingowanego samochodu

– zadeklarowanie używania samochodu wyłącznie w celach służbowych i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
– pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.
W takich przypadkach możliwe jest odliczenie 100% naliczonego podatku VAT.
Pełne odliczenie podatku VAT bez dodatkowej konieczności udowadniania ich wykorzystania przysługuje samochodom ciężarowym o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz innym samochodom o odpowiednich parametrach zgodnie z art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Umowy leasingu, które spełniają jedną z przesłanek zawartych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości są uznawane bilansowo za leasing finansowy, w których wartość początkową ustala się poprzez zwiększenie wartości ofertowej samochodu o niepodlegający odliczeniu VAT w odpowiedniej części przypadającej na część kapitałową rat leasingowych środka trwałego zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku samochodów ciężarowych wartością początkową jest wartość ofertowa samochodu wynikająca z zawartej umowy leasingu.
Wycena oraz księgowanie wartości początkowej leasingowanego samochodu osobowego przez korzystającego powinna przebiegać zgodnie z przedstawionym przykładem:
W styczniu 2014 roku spółka „Alfa” zawarła umowę leasingu samochodu osobowego, która dla celów bilansowych jest klasyfikowana jako umowa leasingu finansowego. Warunki zawartej umowy kształtują się następująco:

– Wartość ofertowa samochodu: 100 000 zł(netto)
– Ilość i wysokość rat leasingowych: 36 rat x 2 500 zł(netto)
– Wartość opłaty wstępnej 10% wartości auta: 10 000 zł(netto)
– Wartość końcowa (opcja wykupu): 25 000 zł(netto)

Ustalenie wartości początkowej:

1. Łączna wartość opłat netto: Opłata wstępna + wartość rat leasingowych + wartość końcowa:
10 000 + 36 x 2 500 + 25 000 = 125 000 zł.

2. Udział części kapitałowej we wszystkich opłatach: Wartość ofertowa samochodu/Łączna wartość
opłat netto: (100 000/125 000) x 100% = 80%

3. Niepodlegający odliczeniu VAT przypadający na część kapitałową: Łączna wartość opłat netto x
VAT 23% x niepodlegający odliczeniu VAT 50% x udział części kapitałowej w opłatach 80%:
125 000 x 23% x 50% x 80% = 11 500 zł

Na wartość początkową leasingowanego samochodu składa się:
– wartość ofertowa samochodu + niepodlegający odliczeniu VAT przypadający na część kapitałową:
100 000 + 11 500 = 111 500 zł

Księgowanie:
1. Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych: 111 500 zł
WN – konto „Środki trwałe”
MA – konto „Rozrachunki z tytułu leasingu”

2. Faktura za opłatę wstępną: 10 000 netto
MA – konto „Rozrachunki z dostawcami” 12 300 zł
WN – konto „VAT naliczony” (50%)              1 150 zł

WN – konto „Rozliczenie zakupu”              11 150 zł

3. Przeniesienie opłaty wstępnej: 11 150 zł
MA – konto „Rozliczenie zakupu”

WN – konto „Rozrachunki z tytułu leasingu”

Zgodnie z KSR nr 5 pkt. VI.8 opłatę wstępną zalicza się w całości na poczet spłaty części kapitałowej. Nie dzieli się jej na część kapitałową i odsetkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *