Wniesienie do spółki wkładu pieniężnego nie powoduje po stronie podmiotu wnoszącego powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?

,,Duża” nowelizacja podatku dochodowego od osób prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianę w dyspozycji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 UoCIT, który stanowi obecnie, iż przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

Powyższe może budzić wątpliwości , czy przychód, o którym mowa w ww. przepisie powstaje w sytuacji wniesienia do spółki (oczywiście będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) lub spółdzielni wkładu pieniężnego?

W mojej ocenie rzeczywiste gramatyczne brzmienie dyspozycji znowelizowanej (ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) regulacji może prowadzić do praktycznych wątpliwości interpretacyjnych.

Podkreślić należy jednakże, iż nowela ukierunkowana była w zakresie ograniczenia możliwość realizacji agresywnej optymalizacji podatkowej wyłącznie w gestii wkładów niepieniężnych. Racjonalność ustawodawcy nie może zostać tym samym ograniczona wykładnią literalną, konsekwentnie zasadnym jest wskazać, iż art. 12 ust. 1 pkt 7 UoCIT obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne.

Celowość powyższej regulacji  polega w istocie na opodatkowaniu (na moment wniesienia wkładu) dochodu występującego na skutek przeniesienia własności składników majątkowych podatnika. Konsekwentnie, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki to istocie zdarzenie zbycia składnika majątkowego – czyli ekonomicznie transakcja o podobnym charakterze np. względem sprzedaży. Przedmiotowo, taka sytuacja nie wystąpi dla wniesienia wkładu w postaci pieniężnej, gdyż niemożliwym jest zakwalifikowanie powyższego jako zdarzenia zbycia. W mojej ocenie, przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu, nie może stanowić przychodu podatkowego w rozumieniu UoCIT.

Na zasadność powyższego rozumowania wskazuje także wykładnia funkcjonalna art. 12 ust. 1 pkt 7 UoCIT, konkretnie zapis „(…) jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (…)”. Tym samym za nieprawidłowe należy uznać stanowisko, iż przepis odnosi się do wkładu pieniężnego.

Dla pełnego potwierdzenia wskazanego stanowiska, można dodatkowo zwrócić się do treści  uzasadnienia do projektu ustawy nowelizacyjnej (druk sejmowy nr 1878), w której to znajdujemy zapis „(…) zmiana w pkt 7 ma związek z poszerzeniem zakresu stosowania tzw. małej klauzuli unikania opodatkowania (dotychczasowe art. 10 ust. 4-6) na wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; sama zmiana w pkt 7 (skreślenie zastrzeżenia odnoszącego się do ZCP) koresponduje ze zmianą dokonaną w art. 12 ust. 4 pkt 25 i ma charakter wyłącznie legislacyjny. Polega ona na przeniesieniu części normy z art. 12 ust. 1 pkt 7 do dodawanego art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b. (…)”. Mając na uwadze powyższe, sam projektodawca noweli wskazał, iż zmiana treści art. 12 ust. 1 pkt 7 UoCIT nie miała na celu poszerzenia jego zakresu o wnoszenie wkładów pieniężnych.

Podsumowując, moim zdaniem obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. dyspozycja treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 UoCIT nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych.  Konsekwentnie, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania (naturalnie po stronie podmiotu wnoszącego) przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Autor:

Mateusz Cedro, Senior Associate w Kancelarii Doradztwa Podatkowego ADN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *