Zmiana zasad opodatkowania dochodów kapitałowych

W stanie obecnym  zgodnie z treścią art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) obowiązuje zasada zaokrąglania do pełnych złotych, co oznacza, że końcówki kwot mniejsze niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę, tj. podwyższa się do pełnych złotych. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w celu ułatwienia metod obliczenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku i ma zastosowanie wobec wszystkich ustaw podatkowych za wyjątkiem przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Przyjęte rozwiązanie miało na celu eliminowanie  ryzyka popełnienia błędów przy rozliczeniach i płatnościach podatków przez płatników podatków, jak również  zapobieganie  konieczności korygowania deklaracji ze względu na drobne omyłki (tzw. ekonomia poboru podatku).
Od takiej zasady projektodawca postanowił odejść w przypadku obliczania podstawy opodatkowania oraz  podatku z tytułu dochodów kapitałowych, w tym odsetek (projekt zakłada nowelizację jedynie art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa o PIT). W tym przypadku ma obowiązywać zasada zaokrąglania do pełnego grosza w górę, co zdaniem Ministra Finansów ma nie tylko uszczelnić system podatkowy ale również znacząco zwiększyć wpływy budżetowe (ok. 380 mln zł rocznie).
Potrzeba takich zmian wynika z coraz bardziej powszechnych na rynku tzw. lokat antypodatkowych, czyli produktów finansowych które dają możliwość obejścia tzw. podatku Belki. Chodzi głównie o lokaty (ale także np. RORy z lokatą nocną) z dzienną kapitalizacją odsetek. W  przypadku gdy  przychód z tytułu skapitalizowanych odsetek nie przekracza kwoty 2,49 zł, to wówczas  nie powstaje  obowiązek zapłaty podatku dochodowego PIT. Wynika to z tego, iż podstawa opodatkowania wyniesie w takim przypadku 2 zł, a po obliczeniu 19% zryczałtowanego podatku dochodowego PIT kwota podatku wyniesie 38 gr, co po zaokrągleniu w dół równa się 0 zł. Prowadzi to do tego, iż przy założeniu wysokości rocznego oprocentowania na poziomie 5% przychód uzyskany z odsetek w wyniku zdeponowania oszczędności  w wysokości do 18 000 zł jest neutralny podatkowo.
Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa poprzez uszczelnienie systemu podatkowego (tj. włączenie do opodatkowania przychodów odsetkowych z lokat, które w obecnym stanie prawnym nie są objęte ustawą o PIT – niejednokrotnie osoby lokujące znaczne kwoty rozkładały oszczędności na dowolną ilość lokat w celu optymalizacji podatkowej), pozwolą również urealnić kwoty podatku dochodowego PIT płaconego przez osoby lokujące mniejsze kwoty jak również pozwolą uregulować zasady konkurencji pomiędzy bankami jako instytucjami finansowymi oferującymi m.in. produkty takie jak lokaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *