Zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała 12 sierpnia br. ostateczny projekt zmian MSR 27 „Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (zmiany do MSR 27)”.
Zmiana MSR 27 umożliwi jednostkom stosowanie metody praw własności jako jednej z opcjonalnych metod ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych.

Opcja umożliwiająca jednostkom ujęcie inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych przy zastosowaniu metody praw własności została usunięta z regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w roku 2003; możliwość ta została usunięta w celu zredukowania możliwych opcji polityki rachunkowości w ww. zakresie.

W lutym br. Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała swoje ostateczne stanowisko w sprawie zmian do MSR 27, w którym podkreśliła, że metoda praw własności może zapewnić użytkownikom jednostkowych sprawozdań finansowych istotne informacje. Dlatego EFRAG oceniła pozytywnie możliwość zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych, chociaż zasadniczo nie popiera rozwiązań umożliwiających zastosowanie przez jednostki znacznie różniących się od siebie rozwiązań w polityce rachunkowości, ograniczających przez to porównywalność sprawozdań finansowych. W ramach zgłoszonych przez EFRAG uwag, IASB powinna wyraźnie wskazać cel wprowadzenia zmiany: czy celem wprowadzenia metody praw własności jest zwiększenie znaczenia informacji ujawnianych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, ograniczenie kosztów sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych czy też ułatwienie zastosowania MSSF w niektórych jurysdykcjach.

Zgodnie z opublikowanym przez IASB w sierpniu br. ostatecznym projektem, zmieniony MSR 27 ma mieć zastosowanie do rocznych okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2016 roku. Wcześniejsze zastosowanie będzie dozwolone, a zmiany będą stosowane retrospektywnie zgodnie z

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2005 roku, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w 2013 roku. Poprzednio pracowała w spółkach audytorskich Haarmann, Hemmelrath, BDO Polska, Ernst & Young Audit oraz kierowała zespołem sprawozdawczości finansowej w Asseco Poland. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, specjalizuje się w przeprowadzaniu due diligence oraz wycenach przedsiębiorstw i innych aktywów (w tym znaków towarowych).

Autor: Iwona Frąckiewicz, Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy, DPPA Audit Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *