Dyrektywa dotycząca raportowania informacji niefinansowych przegłosowana przez Parlament Europejski

Nowa dyrektywa, zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą sprawozdawczości finansowej (m.in. w zakresie uproszczenia sprawozdawczości finansowej małych jednostek) spowoduje konieczność m.in. nowelizacji ustawy o rachunkowości. Kraje członkowskie mają czas na implementację przepisów wynikających z dyrektywy 2013/34/UE do 20 lipca 2015 roku.
Zgodnie ze zmianami Dyrektywy 2013/34/UE, przyjętymi przez Parlament Europejski, wprowadzone zostanie obowiązkowe raportowanie minimum informacji niefinansowych przez duże jednostki zainteresowania publicznego, zatrudniające powyżej 500 pracowników. Dodatkowe informacje niefinansowe powinny być prezentowane w ramach sprawozdania z działalności lub w formie odrębnego raportu.
Sprawozdanie niefinansowe powinno zawierać informacje – w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności – dotyczące przynajmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, w tym:

a) krótki opis modelu biznesowego jednostki;
b) opis polityki stosowanej przez jednostkę odnośnie tych kwestii, w tym do wdrożonych procesów należytej staranności;
c) wynik tej polityki;
d) główne zagrożenia związane z tymi kwestiami, powiązane z operacjami jednostki, w tym – w stosownych przypadkach i na zasadzie proporcjonalności – jej stosunkami handlowymi, produktami lub usługami, które mogą wywierać niekorzystny wpływ w tych dziedzinach, oraz sposób zarządzania tymi zagrożeniami przez jednostkę;
e) niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników związane z daną działalnością.

W przypadku jeśli jednostka nie stosuje polityki odnośnie przynajmniej jednej z wymienionych kwestii, w sprawozdaniu niefinansowym należy podać dokładne wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

Ponadto zmiany Dyrektywy 2013/34/UE przewidują obowiązek ujawniania przez niektóre duże jednostki polityki różnorodności w zakresie składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych odnośnie aspektów takich jak na przykład wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym. Ujawnione informacje dotyczące polityki różnorodności powinny stanowić część oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Jeżeli polityka różnorodności nie jest stosowana, nie powinno być obowiązku jej wprowadzenia, jednak w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego należy zawrzeć wyraźne wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji.
Autor: Iwona Frąckiewicz – Partner DPPA Audit, Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *