Fundacje rodzinne w końcu w Polsce

W dniu 12 stycznia 2021 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oficjalnie został wpisany projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Tym samym należy przyjąć, że w najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje w zakresie proponowanego brzmienia ustawy. Po długim okresie oczekiwania, polscy podatnicy w końcu będą mogli zakładać fundacje w celu realizacji interesu prawnego.

Jak wynika z informacji zawartych w wykazie, nowe przepisy mają zostać przyjęte w okolicach drugiego kwartału 2021 r. Powyższą informację należy ocenić bardzo pozytywnie z perspektywy polskich przedsiębiorców. Co prawda sama ustawa zapewne wejdzie w życie dopiero od 1 styczni 2022 r., jednak warto na tę instytucję poczekać z kilku względów.

Rodzinne fundacje są powszechnie wykorzystywane na świecie, m.in. w Austrii, Liechtensteinie czy Malcie. Jako plusy tej instytucji można wskazać przede wszystkim:
• możliwość zabezpieczenia przyszłości danego biznesu w perspektywie kolejnych pokoleń,
• ochronę przed ewentualnymi ryzykami związanymi z podziałem majątku przez sukcesorów,
• możliwość szybkiego wzbogacenia poprzez sprzedaż przedmiotowej fundacji zewnętrznemu inwestorowi.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach rządowych, istota rozwiązań ujętych w projekcie ma opierać się m.in. na tym, że:
• nowe przepisy mają znaleźć się w nowej odrębnej ustawie,
• fundacja rodzinna będzie osobą prawna z siedzibą na terytorium RP,
• fundatorem będzie mogła być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
• krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez fundatora; beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego,
• fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych Krajowego Rejestru Sądowego,
• organem zarządzającym dla fundacji rodzinnej będzie zarząd, a organem nadzoru – rada protektorów,
• wszyscy bądź wybrani beneficjenci będą tworzyć zgromadzenie beneficjentów, to jest organ epizodyczny mający za zadanie głównie uzupełnianie składu organu nadzorczego, a w przypadku jego braku – organu zarządzającego,
• fundator będzie zobowiązany do wniesienia do fundacji rodzinnej funduszu operatywnego w wysokości odpowiadającej wartości zobowiązań fundacji w pierwszym roku jej funkcjonowania, co najmniej 100 000 zł;
• zakończenie działania fundacji rodzinnej i jej likwidacja będą zbliżone do rozwiązań znanych w prawie spółek.

Na ten moment pozostaje nam czekać na oficjalne brzmienie projektu nowej ustawy. Jednocześnie sam zamysł wprowadzenia do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej należy ocenić pozytywnie. Instytucja ta może zapewnić wiele wymiernych korzyści na rzecz polskich rodzinnych przedsiębiorstw, w tym m.in. wytyczenie długoterminowej wizji rozwoju oraz akumulację majątku.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *