Opodatkowanie premii pieniężnych

Istota interpretacji:

1)    Czy Premie pieniężne wypłacane przez Spółkę na rzecz Kontrahentów stanowią wynagrodzenie za świadczone przez nich usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
2)    2) W konsekwencji, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez Kontrahentów dla udokumentowania premii pieniężnych?

Tezy:

1. Ustalona w taki sposób premia pieniężna stanowi rabat, który powoduje proporcjonalne obniżenie wartości każdej z dokonanych w danym okresie na rzecz Kontrahenta dostawy towarów. Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 212, poz. 1337) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

2.Faktury wystawione przez Kontrahentów na rzecz Spółki dokumentują czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na przedmiotowych fakturach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2009 r. (data wpływu 25 maja 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 05.08.2009 r. (data wpływu 10.08.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka działa jako dystrybutor wyrobów czekoladowych marki L. na terenie Polski. Spółka nabywa te wyroby od zagranicznych podmiotów wchodzących w skład grupy L. S., a następnie sprzedaje je podmiotom krajowym, które dokonują ich dalszej sprzedaży detalicznej – są to głównie sieci hipermarketów spożywczych . W tym celu Spółka zawiera z tymi podmiotami umowy handlowe, których przedmiotem jest sprzedaż produktów marki L. W ramach zawieranych umów handlowych lub na podstawie odrębnych porozumień strony ustalają że w przypadku przekroczenia określonego poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym, Spółka wypłaci kontrahentowi premię pieniężną wyliczoną jako określony procent od całkowitego obrotu zrealizowanego w tymże okresie. Należność ta określana jest jako premia pieniężna lub bonus. Nie zmienia to natury prawnej i ekonomicznej tych opłat. Mechanizm jej naliczania jest w każdym przypadku taki sam, tj. stanowi określony procent od wartości zakupów dokonanych przez Kontrahentów w danym okresie. W zależności od ustaleń z Kontrahentami, powyższe premie są przyznawane i rozliczane na bazie miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego. Tym samym podstawową przesłanką do otrzymania przez Kontrahentów premii od Spółki jest dokonanie w danym okresie zakupów produktów oferowanych przez Spółkę o wartości przekraczającej ustalony pułap. Kontrahenci, co do zasady, w ramach wynagrodzenia z tytułu premii pieniężnych nie są zobowiązani cło wykonywania na rzecz Spółki jakichkolwiek dodatkowych czynności, czy też do świadczenia dodatkowych usług. W omówionym przypadku Kontrahenci wystawiają na rzecz Spółki faktury z wykazanym należnym podatkiem VAT z tytułu premii pieniężnych, określanych również jako bonusy.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka podała, iż:

* Wypłacane przez Spółkę premie pieniężne (bonusy) mają wyłącznie charakter pieniężny.

* W stanie faktycznym którego dotyczy wniosek, premie pieniężne wypłacane przez Spółkę Kontrahentom uzależnione są jedynie od przekroczenia określonego wolumenu zakupów produktów Spółki w danym okresie rozliczeniowym. Umowy/porozumienia nie przewidują dodatkowych zobowiązań Kontrahentów, których wykonanie warunkowałoby wypłatę premii. W ramach otrzymywanego wynagrodzenia w formie premii pieniężnych Kontrahent nie jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności czy świadczenia usług. Działania o charakterze marketingowo-reklamowym są przedmiotem odrębnych rozliczeń między stronami. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż w świetle szerokiej definicji świadczenia usług zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., jej zakres nie jest ograniczony do konkretnych usług sklasyfikowanych w ramach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług . Obejmuje ona szereg świadczeń, zachowań, a nawet „zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności”, które nie Są sklasyfikowane w PKWiU. Jak wskazano we wniosku, za świadczenie usług należy uznać zachowania Kontrahentów polegające na podejmowaniu określonych działań, których skutkiem jest realizacja zakupów produktów Spółki o określonej wartości w danym okresie, za które Spółka zobowiązuje się wynagrodzić Kontrahentów w formie wypłaty premii pieniężnych (bonusów). Takie traktowanie premii pieniężnych jest zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów zaprezentowanym w piśmie z 30 grudnia 2004 r. (Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026).

* Warunkiem uzyskania premii pieniężnych jest wyłącznie osiągnięcie określonego obrotu. Jak wskazano we Wniosku premie pieniężne nie są przyporządkowane do konkretnych dostaw towarów, ani też nie są związane z określonym asortymentem towarów, lecz dotyczą łącznego obrotu zrealizowanego przez Spółkę z danym kontrahentem w pewnym okresie. Premia jest kalkulowana jako ustalony procent od wartości zakupów dokonanych przez Kontrahentów w danym okresie. Jak wskazano powyżej, jedyne działania kontrahenta w ramach wynagrodzenia w formie premii pieniężnej polegają na dokonywaniu zakupu produktów Spółki w określonym czasie. Umowa/porozumienie uzależnia wypłatę premii pieniężnej jedynie od przekroczenia określonego progu zakupów w pewnym okresie. Jeśli Kontrahent nie podejmie w danym okresie działań polegających na dokonywaniu zakupu produktów Spółki lub działania te nie będą skutkować przekroczeniem ustalonego progu kwotowego, premia pieniężna nie zostanie przez Spółkę wypłacona. Potwierdzeniem dokonywanych przez Kontrahentów działań jest wartość sprzedaży dokonanej przez Spółkę na rzecz danego Kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Premie pieniężne wypłacane przez Spółkę na rzecz Kontrahentów stanowią wynagrodzenie za świadczone przez nich usługi podlegające opodatkowaniu VAT…
2. W konsekwencji, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez Kontrahentów dla udokumentowania premii pieniężnych…

Stanowisko Spółki jest następujące: W ocenie wnioskodawcy, premie pieniężne należne Kontrahentom stanowią wynagrodzenie za świadczone przez nich usługi na rzecz Spółki, dlatego też Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Kontrahentów w celu udokumentowania premii pieniężnych. Spółka przedstawiła następującą argumentację:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 ze zm.) , opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, pod pojęciem świadczenia usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, pojęcie „świadczenie usług” ma szeroki zakres, gdyż obejmuje każde świadczenie niebędące dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Definicja świadczenia usług zawarta w powyższym przepisie jest bardzo szeroka i definiuje zakres opodatkowania VAT w sposób dopełniający definicję dostawy towarów. Jak wynika z powyższego przepisu, aby daną sytuację można było uznać za świadczenie usług, musi wystąpić „świadczenie”, tj. określone zachowanie podmiotu, którego skutkiem jest uzyskanie korzyści przez beneficjenta świadczenia. W analizowanym stanie faktycznym za „świadczenie” należy uznać podejmowanie przez Kontrahentów określonych działań, których skutkiem jest realizacja zakupów o określonej wartości, za które Spółka zobowiązuje się wynagrodzić nabywców poprzez wypłatę premii pieniężnych i bonusów. Wypłata premii jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kupującego, tj. zrealizowania określonego w umowie poziomu zakupów w pewnym okresie. Działania Kontrahentów niewątpliwie skutkują istotnymi korzyściami po stronie Spółki, gdyż prowadzą do zwiększonych obrotów z tytułu dostawy towarów na rzecz kontrahentów, a tym samym zwiększa się uzyskiwany z tego tytułu zysk Spółki. Biorąc pod uwagę, iż Spółka odnosi korzyści z tytułu świadczenia polegającego na podejmowaniu przez nabywców działań zmierzających do osiągnięcia określonego poziomu obrotów ze Spółką za które Kontrahenci otrzymują wynagrodzenie, i które ponad wszelką wątpliwość nie stanowi dostawy towarów, zdaniem Spółki, spełnione są przesłanki, by uznać czynności wynagradzane przez Spółkę w formie premii pieniężnych za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko znajduje przede wszystkim potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026. W piśmie tym stwierdzono, iż „W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach”. Ponadto, Minister Finansów w powyższym piśmie wyodrębnił dwie możliwe sytuacje odnoszące się do wypłaty premii pieniężnych. Zgodnie z treścią wskazanego pisma, skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, i tak:

1. W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeśli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy,
2. natomiast w przypadkach, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą uznaje się, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami odbiorcy, a zatem ze świadczeniem przez odbiorcę otrzymującego taką premię usług, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, wypłata premii pieniężnych związana będzie z dokonywaniem zakupów produktów dystrybuowanych przez Spółkę w pewnym okresie i zdaniem Spółki nie można ich przyporządkować do konkretnych dostaw towarów. Przedmiotowe premie wypłacane są z tytułu przekroczenia określonego pułapu obrotów i nie stanowią obniżenia wynagrodzenia z tytułu dokonanych w danym okresie dostaw towarów. W związku z tym, nie są one przyporządkowane żadnej konkretnej dostawie, ale są wynikiem dokonania przez Kontrahentów zakupów towarów oferowanych przez Spółkę na ustalonym poziomie. Odnosząc się do kryteriów wskazanych w cytowanym piśmie Ministra Finansów, stwierdzić należy, że premie pieniężne wypłacane przez Spółkę nie mają charakteru dobrowolnego, a ich wypłata jest uzależniona od konkretnego zachowania Kontrahentów, zaś jej wyliczenie następuje poprzez odniesienie określonego procentu do całkowitej wartości towarów nabytych przez Kontrahentów od Spółki w danym okresie. Z tego względu, premie pieniężne wypłacane przez Spółkę Kontrahentom spełniają kryteria, o których mowa w punkcie (II) powyżej. Stąd też, w myśl powołanego pisma Ministra Finansów, premie te stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, przy czym usługi te, tj. konkretne zachowania Kontrahentów, za które wypłacane są premie, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według zasad ogólnych.

Ponadto, przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 137, poza 926 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) przez Dyrektorów Izb Skarbowych jako organy upoważnione przez Ministra Finansów w odniesieniu do wniosków złożonych przez podatników po 1 lipca 2007 r. W interpretacji wydanej 22 sierpnia 2007 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IP-PP2-443-9/07-2/PK), wskazano, iż premia nie ma charakteru dobrowolnego, bowiem uzyskanie uprawnienia do jej wypłacenia wymaga spełnienia przesłanek określonych w umowie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż ‚„pomiędzy stronami transakcji istnieje swoistego rodzaju relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Wobec czego w takim przypadku należy stwierdzić, iż premia jest formą wynagrodzenia za wykonane czynności tj.: współpracę, realizowanie obrotu o określonej wielkości”. Podobnie wypowiedziały się organy podatkowe działające w imieniu Ministra Finansów w innych interpretacjach, np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2008 r. (IPPP1/443-2015/08-4/JK), z dnia 28 listopada 2008 r. (IPP3-443-43/08-4/JK), interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2008 r. (ILPP1/443-858/08-3/HW), z 27 listopada 2008 (ILPP1/443-827/08-2/TK) oraz z 4 grudnia 2008 (IPP1-443-855/08-3/AK).

Zatem w świetle powyższych argumentów i stanowiska prezentowanego przez Ministra Finansów zasadne jest dokumentowanie przez Kontrahentów Spółki otrzymywanych premii pieniężnych za pomocą faktur VAT z wykazanym podatkiem VAT jako wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług.

Spółka zwraca uwagę, że jest świadoma tego, iż stanowisko przeciwne do zaprezentowanego powyżej zajęły sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 lutego 2007 r. (sygn. akt I FSK 94/06) oraz w wyroku z 23 września 2008 r. (sygn. akt I FSK 998/08), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 735/08), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Po 287/07), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 maja 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4080/06). W ocenie w/w sądów premie pieniężne, takie jak wypłacane przez Spółkę, nie podlegają opodatkowaniu VAT. W opinii Spółki jednak, wyroki te stanowią rozstrzygnięcie w konkretnych sprawach i w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przeciwieństwie do pisma Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r., które zostało wydane w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej.

W ocenie wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej stanowiska, Spółka ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez Kontrahentów a dokumentujących świadczenie przez nich usług, za które kontrahenci są wynagradzani w formie premii pieniężnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż spełnione są wszelkie warunki umożliwiające odliczenie podatku naliczonego, określone w art. 86 ustawy o VAT. W szczególności, nabycie tych usług jest związane wyłącznie z wykonywaniem przez Spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. sprzedażą towarów na rzecz Kontrahentów. Ponadto nie mają zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia określone w przepisach art. 88 ustawy o VAT. W szczególności do sytuacji Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Mając bowiem na uwadze fakt, iż w ocenie Spółki, faktury VAT wystawiane przez Kontrahentów w związku z należnymi na ich rzecz premiami pieniężnymi są fakturami dokumentującymi transakcje podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%, faktury te nie są tymi, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na powyższych fakturach na zasadach ogólnych.

Na tle opisanego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast art. 8 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – nie będące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Jednakże jednoznaczny podział czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na dostawy towarów oraz na świadczenie usług (który to podział wynika z treści analizowanego przepisu), prowadzi do uznania, że dana sytuacja faktyczna nie może stanowić jednocześnie dostawy towaru i świadczenia usługi. Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L. 347 ze zm.) wskazuje, że „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów. Tak skonstruowane relacje handlowe nie wiążą się z wykonywaniem przez Kontrahenta na rzecz Spółki czynności innych niż dokonywanie zakupów na określonym poziomie. Poza transakcjami kupna-sprzedaży, pomiędzy Spółką a Kontrahentem nie doszło do rzeczywistego i odrębnego od tych transakcji świadczenia nabywcy na rzecz zbywającego towary. Nie ma zatem podstaw aby uznać, że – w tak przedstawionym stanie faktycznym – „premie”, które zostały wypłacone stanowiły wynagrodzenie za realizowane jednocześnie przez Kontrahenta usługi. Nabywanie towarów, choć wiąże się ściśle z działalnością prowadzoną przez Kontrahenta, nie wchodzi w zakres istoty tej działalności, zatem nie może stanowić usługi świadczonej przez Kontrahenta na rzecz Spółki.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 – 22, art. 30 – 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Celem wypłacanych premii jest zachęcenie nabywcy do dalszej współpracy z dostawcą towarów. Wypłacając premie pieniężne dostawca towaru realizuje swój interes ekonomiczny polegający na dążeniu do maksymalizacji swojego zysku. Wypłaca bowiem premie z tytułu dokonania u niego zakupów towarów za określoną kwotę tj. za osiągnięcie określonego, w zawartej z nabywcą umowie, progu wielkości zakupów. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem stanowiącym usługę w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów, czy też udzielona premia odnosi się proporcjonalnie do każdego z dokonanych zakupów w określonym w umowie czasie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawierała umowy, zgodnie z którymi po zrealizowaniu określonego obrotu w danym okresie wypłaca Kontrahentom premie i bonusy. Otrzymywana premia pieniężna nie jest związana z jedną konkretną dostawą, lecz jest wynikiem wszystkich dostaw towarów w danym okresie i przysługuje Kontrahentowi po zrealizowaniu określonej wartości zakupów. Jak wynika z wniosku oraz jego uzupełnienia, wypłacone premie nie mają związku z żadnymi dodatkowymi czynnościami podejmowanymi przez Kontrahentów, np. odpowiednim eksponowaniem towaru, zobowiązaniem do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię, itp. Premia zawsze stanowi określony procent wartości zakupów dokonanych przez Kontrahenta w danym okresie. Tym samym przyznana i wypłacona przez Spółkę premia pieniężna odnosi się do każdego dokonanego przez Kontrahenta w danym okresie nabycia towarów, jest bowiem wynikiem wszystkich dokonanych przez Kontrahenta dostaw towarów w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy udzielona premia pieniężna jest związana z każdą konkretną dostawą towarów dokonaną na rzecz Kontrahenta. Tym samym należy stwierdzić, iż ustalona w taki sposób premia pieniężna stanowi rabat, który powoduje proporcjonalne obniżenie wartości każdej z dokonanych w danym okresie na rzecz Kontrahenta dostawy towarów. Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r., Nr 212, poz. 1337) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 w/w ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z powyższym faktury wystawione przez Kontrahentów na rzecz Spółki dokumentują czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na przedmiotowych fakturach.

Biorąc pod uwagę powyższe należało uznać stanowisko Spółki przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *