Likwidacja górnego limitu składek na ubezpieczenie społeczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada likwidacje górnego limitu składek na ubezpieczenie społeczne.

Obecnie ustawa w art. 19 ust 5 stanowi, że płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, czyli kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota ograniczenia ogłaszana jest w Monitorze Polskim. Po osiągnięciu takiego przychodu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są opłacane. W roku 2017 kwota ta wynosi 127 890 zł.

W projekcie ustawy proponuje się uchylenie tych przepisów co de facto oznacza, że składki będą przekazywane od całości uposażenia, bez zastosowania obecnego górnego limitu składek. Przełoży się to na wzrost kosztów pracy dla pracodawców zatrudniających pracowników o dochodach powyżej limitu. Jednocześnie ustawodawca obiecuje, że zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezpośrednio będzie wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy – do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *