Nowa stawka CIT dla REIT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji UoCIT, wprowadzający nową 8,5 % stawkę podatku znajdującą zastosowanie do dochodów spółek rynku wynajmu nieruchomości (REIT) – tj. dochodów uzyskanych przez spółkę rynku wynajmu nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio z wynajmu nieruchomości lub ich części wydatkowanych na wypłatę dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach.

MF przewiduje, iż nowa stawka wpłynie stymulująco i doprowadzi do zwiększenia ilości nowych nieruchomości na wynajem i przyczyni się do rozbudowy lub modernizacji nieruchomości istniejących.

Projekt zakłada, iż 8,5 % stawka CIT będzie dotyczyć spółek rynku wynajmu nieruchomości tj. spółek które m.in. powinny:

– być spółką akcyjną, której akcje dopuszczono do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

– mieć kapitał zakładowy nie mniejszy niż 50 mln zł;

– utrzymywać nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości na poziomie nie niższym niż 70 proc. wartości bilansowej aktywów spółki;

– uzyskiwać co najmniej 80 proc. przychodów netto ze sprzedaży z najmu nieruchomości lub ich części, lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, które były przeznaczone na wynajem przynajmniej przez rok, lub ich części, lub z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży udziałów lub akcji tych spółek zależnych;

– uzyskiwać przychody z najmu (bezpośrednio lub pośrednio przez spółki zależne) co najmniej trzech nieruchomości lub ich części;

– utrzymywać wartość bilansową zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych na poziomie nie wyższym niż 70 proc. wartości aktywów;

– corocznie wypłacać dywidendę na poziomie nie niższym niż 90 proc. zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, a także pomniejszonego o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z innymi przepisami lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Planowo, przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *