Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie

Wiedzą powszechnie znaną jest to, że liczba rozwodów utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie. W I półroczu 2021 r. do sądów okręgowych w całej Polsce wpłynęło 38 662 spraw o rozwód w pierwszej instancji. To o niespełna 14% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 34 051. Dlatego też, warto przyjrzeć się regulacjom, które pozwalają dochodzić w sądzie od byłego małżonka alimentów. Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie może powstać nawet, gdy żaden z małżonków nie jest winny rozkładowi pożycia.

Podstawą prawną do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od byłego małżonka jest art 60 KRO, który stanowi, że:

§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny po rozwodzie?

Z lektury wyżej zacytowanego przepisu widać wyraźnie, że ważnym czynnikiem determinującym orzeczenie przez sąd alimentów dla byłego małżonka jest to, czy sąd orzekając rozwód orzekł także o winie. Można wyróżnić trzy przypadki, kiedy obowiązek alimentacyjny po rozwodzie może być dochodzony kiedy:

żaden z rozwiedzionych małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia sąd zaniechał orzekania o winie sąd orzekł rozwód z winy obojga małżonków

Jeżeli rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego z małżonków, roszczenie alimentacyjne może przysługiwać tylko drugiemu z nich. Ponadto, powyższy podział ma to znaczenie, że łatwiej będzie dochodzić małżonkowi, który nie jest wyłącznie winny rozkładowi pożycia alimentów od ex-małżonka. Ma to również wpływ na okres trwania obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie.

Zwykły obowiązek alimentacyjny po rozwodzie

Warto dodać, że to czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, decyduje wyłącznie sentencja prawomocnego wyroku rozwodowego, nie można więc w procesie o alimenty powoływać się na winę współmałżonka, jeżeli nie przypisano mu winy w wyroku rozwodowym.

Źródło: Bezprawnik.pl

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *