Konsekwencje zapłaty przez dłużnika wierzytelności, która była ujęta w zawiadomieniu VAT ZD

Pierwsze korekty mogły być już dokonane w deklaracji za styczeń, 2013 r., ponieważ należności objęte korektą mogły być sprzed 1 stycznia 2013r.

Warto wiedzieć, jakie konsekwencje ma korekta (o tym w poprzedniej części), ale tez, jakie konsekwencje ma pomniejsza zapłata tej należności przez dłużnika.

W sytuacji, gdy po dokonaniu korekty VAT należnego należność zostanie uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części. W księgach rachunkowych podatek należny należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych i ująć zapisem:

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT należnego

Dla celów podatku dochodowego VAT należny nie jest kosztem uzyskania przychodu, dlatego też wskazane jest w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta Pozostałe koszty operacyjne ująć ten podatek na odrębnym koncie, jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP).

Przykład
W dniu 28 marca 2013 ( a wiec po złożeniu deklaracji za luty) spółka z przykładu z opracowania „Zawiadomienie VAT ZD – jak je ująć w księgach rachunkowych – część 2” otrzymała od swego dłużnika 50.000zł tytułem zapłaty za fakturę objętą korektą
W związku z tym należy dokonać następujących księgowań:
1.    Wb Otrzymanie zapłaty

  • Wn Rachunek bankowy 50.000zł
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami 50.000zł

2.    Skorygowanie kwoty podatku VAT objętego korektą w deklaracji za luty 2013

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne 9349, 59zł
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT należnego 9349, 59zł

VAT zawarty był w kwocie otrzymanej zapłaty, należy dokonać jego wyliczenia analogicznie jak wylicza się VAT od otrzymanej zaliczki:
50.000*23/123 = 9349,59zł

Podobnie trzeba postąpić jeśli należność została przez wierzyciela zbyta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *