Obowiązek zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych wg. UoR

Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych, w tym szczególne przypadki, w którym należy takich operacji dokonywać, zostały określone w art. 12 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim księgi rachunkowe otwiera się:

 • na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,
 • rachunkowości traktowane jest w tym przypadku jak rozpoczęcie działalności.
 • na początek każdego następnego roku obrotowego,
 • na dzień zmiany formy prawnej,
 • na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek),
 • na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Z kolei zamknięcie ksiąg rachunkowych dokonywane jest:

 • na dzień kończący rok obrotowy,
 • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
 • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń, natomiast zamknięcie – nie później niż w ciągu 3 miesięcy. W przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Jeżeli spółka zamyka księgi to sporządzenia sprawozdania finansowego jest obligatoryjne, na co wskazuje art. 45 ustawy o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *