Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, część 2

Natomiast Ustawa o rachunkowości reguluje wymogi sprawozdawcze oraz metody wyceny aktywów i pasywów spółki likwidowanej. W pierwszej części wskazano na obowiązki zamknięciem ksiąg na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały o likwidacji spółki.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości na dzień postawienia spółki w stan likwidacji należy otworzyć księgi rachunkowe. Artykuł 281 KSH nakłada na likwidatora obowiązek przedstawienia bilansu otwarcia, który powinien zostać zatwierdzony uchwałą wspólników. Należy jednak zauważyć, że bilans otwarcia różni się od bilansu zamknięcia sporządzonego  na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji. Wynika to z artykułu 36 ust. 3 Ustawy o rachunkowości zgodnie z którym na dzień postawienia spółki w stan likwidacji składniki kapitałów należy połączyć w jeden kapitał zakładowy, odpowiednio zmniejszając go o należne wpłaty oraz udziały własne.

Celem likwidacji zgodnie z KSH jest zakończenie wszystkich bieżących spraw spółki, upłynnienie majątku oraz ściągnięcie wierzytelności i spłata zobowiązań. Są to tzw. czynności likwidacyjne. Likwidator ma obowiązek wezwać wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia wezwania. Należy zauważyć, że do momentu wykreślenia spółki z rejestru, a więc do zakończenia procesu likwidacji nie można dzielić majątku wśród wspólników (art. 275 § 2 KSH). Likwidator na koniec każdego roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe, które podlega takim samym wymogom jak sprawozdania finansowe sporządzone na każdy inny dzień bilansowy jednak z zastosowaniem wyceny zgodnej z art. 29 ustawy o rachunkowości związanej z założeniem braku kontynuacji działalności. Szczególna sytuacja występuje w momencie, gdy spółka nie może ustalić miejsca przebywania wierzyciela. Wówczas wierzytelności, które nie zostały przez spółkę spłacone powinny zostać przekazane do depozytu sądowego.
Podziału majątku można dokonać dopiero po zakończeniu czynności likwidacyjnych, jednakże nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia likwidacji i wezwania wierzycieli (art. 286 KSH). Na dzień poprzedzający podział majątku należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne, w którym nie możemy wykazać  zobowiązań i należności. Wspólnicy powinni zatwierdzić takie sprawozdanie i przekazać sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie.
Sporządzając sprawozdania finansowe należy zwrócić uwagę na właściwe wykazanie okresów porównawczych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości w bilansie jako okres porównawczy wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy poprzedzający dzień na który sporządzono sprawozdanie. Natomiast w rachunku zysków i strat należy wykazać przychody i koszty za analogiczny okres sprawozdawczy tj. jeżeli rachunek zysków i strat sporządzamy za okres 1.03.2011-31.12.2011 to jako dane porównawcze prezentujemy przychody i koszty za okres  01.03.2010-31.12.2010.
Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *