Projekt nowelizacji Dyrektywy VAT

Projekt nowelizacji Dyrektywy VAT – uprawnienie KE do wyjaśniania niektórych pojęć w Dyrektywie

Zgodnie z jedną z podstawowych reguł zharmonizowanego systemu VAT, przepisy Dyrektywy VAT powinny być rozumiane jednolicie we wszystkich ustawodawstwach państw członkowskich. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Dyrektywy VAT, potencjalne wątpliwości w zakresie znaczeniowym pojęć rozstrzygane są przez Komitet ds. VAT, tj. specjalny organ doradczy, wyposażony w kompetencję do przeprowadzania analizy kwestii dotyczących stosowania unijnych przepisów VAT, której wynikiem jest udzielanie niewiążących prawnie wytycznych.

W praktyce problem braku spójności w stosowaniu norm wspólnotowego systemu VAT nie został do tej pory rozwiązany. Państwa unijne niejednokrotnie pomijają wytyczne Komitetu ds. VAT. Przykładowo, w dalszym ciągu brak jest jednolitej wykładni pojęcia „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” czy pojęcia „małych strat” przy procedurach w zakresie magazynów call of stock. Takie i podobne przypadki mogą powodować odmienne skutki podatkowe, tym samym prowadzić do podwójnego opodatkowania, a także zmniejszenia pewności prawa.

Rada UE korzystając z inicjatywy ustawodawczej opracowała Wniosek Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przyznania Komisji uprawnień wykonawczych w celu określenia znaczenia terminów stosowanych w niektórych przepisach tej dyrektywy (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0749&qid=1610028568538)

Głównym założeniem projektu nowelizacji Dyrektywy VAT jest przyznanie KE kompetencji do wydawania aktów wykonawczych, w których określać będzie ona znaczenie terminów w odniesieniu do:
• podatnika,
• transakcji podlegających opodatkowaniu,
• miejsca transakcji podlegającej opodatkowaniu,
• podstawy opodatkowania,
• do zakresu zwolnień i prawa do odliczenia,
• do obowiązków podatników i niektórych osób niebędących podatnikami,
• procedur szczególnych.

Przyznana kompetencja nie będzie jednak obejmować:
• przepisów umożliwiających państwom członkowskim korzystanie z możliwości w zakresie, w jakim dotyczy to decyzji o korzystaniu z tej możliwości,
• przepisów zawierających wyraźne odniesienie do terminów, które mają zostać zdefiniowane przez państwa członkowskie, w zakresie, w jakim dotyczy to definicji znaczenia tych terminów;
• przepisów, w przypadku których warunki, procedury i zasady mają zostać określone przez państwa członkowskie, w zakresie, w jakim dotyczą one tych warunków, procedur i zasad;
• przepisów dotyczących procedur uznawania i udzielania zezwoleń przez państwa członkowskie w zakresie, w jakim odnoszą się one do tych procedur;
• przepisów art. 239 Dyrektywy VAT dotyczących numeru rejestracji podatkowej.

Wątpliwości w zakresie pozostałych przepisów rozstrzygane mają być przez Radę UE na wniosek KE.

KE w swojej działalności ma być wspomagana przez Komitet ds. VAT, składającego się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich – ekspertów administracji podatkowych. Komitet ds. VAT wyposażony zostanie w mechanizm kontroli. Projekt nowelizacji zakłada, że KE będzie mogła przyjąć akt wykonawczy jedynie za zgodą Komitetu ds. VAT.

Proponowaną nowelizację należy oceniać pozytywnie, gdyż powinna ona doprowadzić do jednolitości stosowania przepisów Dyrektywy we wszystkich Państwach Członkowskich. W praktyce krajowe przepisy podatkowe VAT intepretowane byłyby zgodnie z rozumieniem wypracowanym przez KE, a to z kolei zwiększyłoby pewność prawa.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *