Różnice kursowe dotyczące VAT są neutralne dla podatku dochodowego

Wniosek taki wynika z ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT należny jest neutralny przy rozliczaniu podatku dochodowego.

Wyrok WSA w Krakowie z 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1680/10 (nieprawomocny).

Możliwość zaliczania różnic kursowych powstałych od kwoty należnego podatku od towarów i usług budzi spore wątpliwości. Z jednej strony kwoty VAT są wprost określone jako neutralne dla rozliczeń podatku dochodowego. Z drugiej strony, przepisy dotyczące różnic kursowych wprowadzone w 2007 r. miały na celu dopasowanie prawa do rzeczywistości gospodarczej tak, by podatkowe różnice kursowe odzwierciedlały faktycznie poniesione koszty bądź uzyskane przychody przez podatnika. Z tego punktu widzenia, tezy przedstawione w wyroku WSA mogą budzić wątpliwości. Dodatkowym argumentem przemawiającym za uwzględnieniem różnic kursowych od VAT w wyniku podatku dochodowego jest również przewidziana przez przepisy ustaw o podatkach dochodowych możliwość rozliczania różnic kursowych metodą rachunkową. Gdyby podatnik rozliczał różnice kursowe tą metodą, uwzględniłby różnice kursowe od VAT, gdyż dla celów rachunkowych uwzględnia się różnice kursowe od wszelkich należności lub zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *