Samochód elektryczny w firmie bez „kilometrówki”

Koszty wykorzystywania w działalności gospodarczej samochodu z napędem elektrycznym, który nie stanowi środków trwałych przedsiębiorcy nie są limitowane wysokością „kilometrówki”.  Takie stanowisko znajdujemy w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. nr 1462-IPPB6.4510.575.2016.1.AG. Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się przedsiębiorca wykorzystujący w działalności taksówkarskiej wynajmowany samochód osobowy z napędem elektrycznym. Pytanie zadane organowi dotyczyło tego czy w zaistniałej sytuacji, do kosztów uzyskania przychodu działalności będą mogły być zaliczone wszystkie koszty związane z używaniem samochodu z pominięciem limitu kosztów określonego w art. 16 ust 1 pkt 51 zgodnie, z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Dodatkowo podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu o której mowa w ust 5.

Dyrektor Izby Skarbowej, przychylił się do stanowiska podatnika, że przepisy dotyczące stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będą miały w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ używany przez Wnioskodawcę samochód osobowy nie jest wyposażony w silnik spalinowy, a jedynie w silnik elektryczny. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.), stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu jest uzależniona od pojemności skokowej silnika a zatem odnosi się jedynie do samochodów z napędem spalinowym.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej,  w przedstawionej sytuacji, związanej z najmem w celu realizacji usług taksówkowych, samochodu elektrycznego (typu EV) nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51) oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika do części wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr. W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów wnioskodawca będzie mógł zaliczyć miesięczny czynsz za najem samochodu oraz bieżące wydatki eksploatacyjne związane z jego używaniem. Nie będzie również zobowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *