Uproszczone procedury przy imporcie

15.04.2021


Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki

W dniu 8 kwietnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Jedną z kluczowych zmian zawartych w nowelizacji jest dodanie art. 73d do ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, zgodnie z którym:

„1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, z tytułu importu towarów.

2. W wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, jest wydawana jedna decyzja”.

Powyższe oznacza duże uproszczenie i oszczędność czasu oraz kosztów zarówno po stronie organów skarbowych, jak i po stronie importerów.

Obecnie postępowania celne i podatkowe prowadzone są odrębnie. Prowadzi to do biurokratycznego natłoku prac. Ten sam organ, w sprawach dotyczących tego samego towaru, musi prowadzić oddzielne postępowanie z tytułu każdej z danin, pod którą dany towar podlega. Każde z tych postępowań kończy się odrębną decyzją. Oznacza to zasadniczo techniczne powielanie znacznej części pracy.

Dzięki wprowadzonemu uproszczeniu procedura importowa powinna być znacznie szybsza i sprawniejsza. Organ skarbowy będzie mógł przeprowadzić jedno postępowanie w zakresie wszystkich danin, pod które podlega importowany towar i wydać w tym zakresie jedną wspólną decyzję.

Zgodnie z  podpisaną ustawą wchodzi ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Jeżeli więc omawiana nowelizacja zostanie opublikowana w dzienniku ustaw jeszcze w kwietniu, to nowe zasady będą obowiązywały już od 1 czerwca 2021 r.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy dotychczasowe.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *