Ujęcie w księgach rachunkowych podwyższonych opłat

Są tu tez opłaty podwyższone. I tak zgodnie z art 292 ustawy w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:

1) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Z kolei za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. A za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

Opłata podwyższona w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania musi być uiszczona w przypadku pozbycia się odpadów:

1) nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych

Natomiast podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Opłaty podwyższone i kary administracyjne, których obowiązek poniesienia wynika z Prawa ochrony środowiska nie mogą zostać odniesione w koszty działalności operacyjnej. Są to opłaty sankcyjne i należy je – na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości – zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych zapisami:

a) zarachowanie zobowiązania z tytułu opłat podwyższonych i kar administracyjnych

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne
  • Ma Rozrachunki publicznoprawne

b) uregulowanie zapłaty

  • Wn Rozrachunki publicznoprawne,
  • Ma Rachunek bieżący.

Podstawą ujęcia tych kar w księgach rachunkowych jest decyzja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Z kolei, jeśli podmiot nie ureguluje w ustawowym terminie opłat za korzystanie ze środowiska, będzie obowiązana do zapłaty odsetek za zwłokę zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)., Jako odsetki powinny być one zaksięgowane

  • Wn Koszty finansowe,
  • Ma Rozrachunki publicznoprawne.

Zapłatę tych odsetek ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:

  • Wn Rozrachunki publicznoprawne,
  • Ma Rachunek bieżący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *